vineri, 25 aprilie 2014

Fecioarele intelepte sunt Mireasa? partea doua.

De ce oare unul din cei 24 de batrani nu ii cunostea?

Ap 7:13 Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?”
Ap 7:14 „Doamne”, i-am răspuns eu, „tu ştii.” Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.

Sa vedem un alt aspect:

Ap 14:1 Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său.
2 Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu lăuta, şi cântau din lăutele lor.
3 Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.
4 Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel.
5 Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Sa fie de fapt cei 144.000 "Mireasa"?
Sa cercetam fara frica Scripturile.
Aici vedem pe Mielul impreuna cu Mireasa (cei 144000) si gloata cinta din alaute si cinta o cantare noua.

Mireasa (cei 144000) Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel.

5 Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Branham invata ca cei 144000 sunt famenii templului !! ???

Biblia ne spune: Ferice de acela care va prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu!” :

-Luca 14 :15 Unul din cei ce şedeau la masă cu El, când a auzit aceste vorbe, I-a zis: „Ferice de acela care va prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu!”
16 Şi Isus i-a răspuns: „Un om a dat o cină mare şi a poftit pe mulţi.
17 La ceasul cinei, a trimis pe robul său să spună celor poftiţi: „Veniţi, căci iată că toate sunt gata.”
18 Dar toţi, parcă fuseseră vorbiţi, au început să se dezvinovăţească. Cel dintâi i-a zis: „Am cumpărat un ogor şi trebuie să mă duc să-l văd; rogu-te să mă ierţi.”
19 Un altul a zis: „Am cumpărat cinci perechi de boi şi mă duc să-i încerc: iartă-mă, te rog.”
20 Un altul a zis: „Tocmai acum m-am însurat şi de aceea nu pot veni.”
21 Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat şi a zis robului său: „Du-te degrabă în pieţele şi uliţele cetăţii şi adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi şi şchiopi.”
22 La urmă, robul a zis: „Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit, şi tot mai este loc.”
23 Şi stăpânul a zis robului: „Ieşi la drumuri şi la garduri, şi pe cei ce-i vei găsi, sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa.
24 Căci vă spun că niciunul din cei poftiţi nu va gusta din cina mea.


-Apocalipsa 19:9 Apoi mi-a zis: „Scrie: Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!” Apoi mi-a zis: „Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!”
-Apocalipsa 19:17 Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare şi a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului: „Veniţi, adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu,

Cei ce au suferit pentru Domnul si cei care au marturisit despre el , sunt sub altar si vedem ca li se da o haina alba.

Apocalipsa 6:9 Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiaţi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturisirii pe care o ţinuseră.

Apocalipsa 6:10 Ei strigau cu glas tare şi ziceau: „Până când, Stăpâne, Tu, care eşti sfânt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?”
Apocalipsa 6:11 Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă şi li s-a spus să se mai odihnească puţină vreme, până se va împlini numărul tovarăşilor lor de slujbă şi al fraţilor lor, care aveau să fie omorâţi ca şi ei.

Branham invata ca ramasita din Apocalipsa sunt cei care raman dupa rapire. Ei trebuie sa treaca prin necazul cel mare ca apoi sa fie salvati !
Da vedem ce spune Biblia despre Ramasita

Biblia spune ca ramasita lui Israel va fii mantuita !

2 Imparati 19:30 Rămăşiţa din casa lui Iuda, ce va mai rămâne, va prinde iarăşi rădăcini dedesubt, şi deasupra va da rod.
2 Imparati 19:31 Căci din Ierusalim va ieşi o rămăşiţă, şi din muntele Sionului cei scăpaţi. Iată ce va face râvna Domnului oştirilor.”
2 Cronici 34:21 „Duceţi-vă şi întrebaţi pe Domnul pentru mine şi pentru rămăşiţa lui Israel şi Iuda cu privire la cuvintele cărţii acesteia care s-a găsit. Căci mare mânie s-a vărsat peste noi din partea Domnului, pentru că părinţii noştri n-au ţinut cuvântul Domnului şi n-au împlinit tot ce este scris în cartea aceasta.”
Ezra 9:14 să începem iarăşi să încălcăm poruncile Tale şi să ne încuscrim cu aceste popoare urâcioase? N-ar izbucni atunci iarăşi mânia Ta împotriva noastră, până acolo încât ne-ar nimici, fără să lase nici rămăşiţă, nici robi izbăviţi?
Ezra 9:15 Doamne Dumnezeul lui Israel, Tu eşti drept; căci astăzi noi suntem o rămăşiţă de robi izbăviţi. Iată-ne înaintea Ta ca nişte vinovaţi, şi din această pricină nu putem sta înaintea Ta.”
Isaia 1:9 De nu ne-ar fi lăsat Domnul oştirilor o mică rămăşiţă, am fi ajuns ca Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora.
Isaia 10:20 În ziua aceea, rămăşiţa lui Israel şi cei scăpaţi din casa lui Iacov nu se vor mai sprijini pe cel ce îi lovea; ci se vor sprijini cu încredere pe Domnul, Sfântul lui Israel.
Isaia 10:21 O rămăşiţă, rămăşiţa lui Iacov, se va întoarce la Dumnezeul cel puternic.
Isaia 10:22 Chiar dacă poporul tău, Israele, ar fi ca nisipul mării, totuşi numai o rămăşiţă se va întoarce, căci nimicirea este hotărâtă, făcând să se reverse dreptatea.
Isaia 11:11 În acelaşi timp, Domnul Îşi va întinde mâna a doua oară ca să răscumpere rămăşiţa poporului Său risipit în Asiria şi în Egipt, în Patros şi în Etiopia, la Elam, la Şinear şi la Hamat, şi în ostroavele mării.
Isaia 11:16 Şi va fi un drum pentru rămăşiţa poporului Său care va mai rămâne în Asiria, cum a fost pentru Israel în ziua când a ieşit din ţara Egiptului.
Isaia 28:5 În ziua aceea, Domnul oştirilor va fi o cunună strălucitoare şi o podoabă măreaţă pentru rămăşiţa poporului
Isaia 37:4 Poate că Domnul Dumnezeul tău a auzit cuvintele lui Rabşache, pe care l-a trimis împăratul Asiriei, stăpânul său, să batjocorească pe Dumnezeul cel Viu, şi poate că Domnul Dumnezeul tău îl va pedepsi pentru cuvintele pe care le-a auzit. Înalţă, dar, o rugăciune pentru rămăşiţa care a mai rămas.”
Isaia 37:32 Căci din Ierusalim va ieşi o rămăşiţă, şi din muntele Sionului, cei izbăviţi. Iată ce va face râvna Domnului oştirilor.
Isaia 41:14 Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov şi rămăşiţă slabă a lui Israel; căci Eu îţi vin în ajutor – zice Domnul – şi Sfântul lui Israel este Mântuitorul tău.
Isaia 46:3 „Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov şi toată rămăşiţa casei lui Israel, voi, pe care v-am luat în spinare de la obârşia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la naşterea voastră:
Ieremia 23:3 Şi Eu însumi voi strânge rămăşiţa oilor Mele din toate ţările în care le-am izgonit; le voi aduce înapoi în păşunea lor şi vor creşte, şi se vor înmulţi.
Ieremia 24:8 Şi, ca smochinele cele rele care, de rele ce sunt, nu se pot mânca, zice Domnul, aşa voi face să ajungă Zedechia, împăratul lui Iuda, căpeteniile lui şi rămăşiţa Ierusalimului, cei ce au rămas în ţara aceasta şi cei ce locuiesc în ţara Egiptului.
Ieremia 29:1 Iată cuprinsul epistolei pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim către rămăşiţa bătrânilor din robie, preoţilor, prorocilor şi întregului popor, pe care-i dusese în robie Nebucadneţar, din Ierusalim la Babilon,
Ieremia 31:7 Căci aşa vorbeşte Domnul: „Strigaţi de bucurie asupra lui Iacov, chiuiţi de veselie în fruntea neamurilor! Înălţaţi-vă glasurile, cântaţi laude şi ziceţi: „Doamne, izbăveşte pe poporul Tău, pe rămăşiţa lui Israel!”
Ieremia 39:9 Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat robi la Babilon pe aceia din popor care rămăseseră în cetate, pe cei ce se supuseseră lui şi pe rămăşiţa poporului.
Ieremia 40:11 Toţi iudeii care erau în ţara Moabului, la amoniţi, în ţara Edomului şi în toate ţările au auzit că împăratul Babilonului lăsase o rămăşiţă în Iuda şi că le dăduse ca dregător pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan.
Ieremia 40:15 Şi Iohanan, fiul lui Careah, a spus în taină lui Ghedalia la Miţpa: „Dă-mi voie să mă duc să omor pe Ismael, fiul lui Netania. Nimeni n-are să ştie. Pentru ce să te omoare el şi să se risipească toţi cei din Iuda care s-au strâns la tine, şi să piară rămăşiţa lui Iuda?”
Ieremia 41:16 Iohanan, fiul lui Careah, şi toate căpeteniile oştilor care erau cu el au luat toată rămăşiţa poporului pe care l-au izbăvit din mâinile lui Ismael, fiul lui Netania, când îl ducea din Miţpa, după ce ucisese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam. Şi anume pe oamenii de război, pe femei, pe copii, pe famenii-dregători, pe care i-a adus Iohanan înapoi din Gabaon.
Ieremia 44:7 Acum aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Pentru ce vă faceţi voi singuri un rău atât de mare, ca să se nimicească din mijlocul lui Iuda bărbaţi, femei, copii şi prunci şi să nu mai rămână nicio rămăşiţă din voi?
Ieremia 44:28 Aceia, în mic număr, care vor scăpa de sabie se vor întoarce din ţara Egiptului în ţara lui Iuda. Dar toată rămăşiţa lui Iuda, toţi cei ce au venit să locuiască în ţara Egiptului, vor vedea dacă se va împlini cuvântul Meu sau al lor.
Ieremia 50:20 În zilele acelea, în vremea aceea – zice Domnul – se va căuta nelegiuirea lui Israel, şi nu va mai fi, şi păcatul lui Iuda, şi nu se va mai găsi; căci voi ierta rămăşiţa pe care o voi lăsa.
Ezechiel 14:22 tot va fi o rămăşiţă care va scăpa, care va ieşi din el, şi anume: fii şi fiice. Iată, aceştia vor veni la voi, le veţi vedea purtarea şi faptele şi vă veţi mângâia de nenorocirea pe care o aduc asupra Ierusalimului, de tot ce aduc asupra lui.
Amos 4:2 Domnul Dumnezeu a jurat pe sfinţenia Lui şi a zis: „Iată vin zile pentru voi, când vă vor prinde cu cârligele, şi rămăşiţa voastră, cu undiţe de pescari;
Mica 2:12 Te voi strânge în întregime, Iacove! Voi strânge rămăşiţa lui Israel, îi voi aduna ca pe nişte oi dintr-un staul, ca pe o turmă în păşunea ei, aşa că va fi o mare zarvă de oameni.
Mica 4:7 Din cei şchiopi voi face o rămăşiţă, din cei ce erau risipiţi, un neam puternic; şi Domnul va împărăţi peste ei, pe muntele Sionului, de acum şi până-n veac!
Mica 5:3 De aceea, îi va lăsa până la vremea când va naşte cea care are să nască, şi rămăşiţa fraţilor Săi se va întoarce la copiii lui Israel.
Mica 5:7 Rămăşiţa lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare ca o rouă care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă, care nu se bizuie pe nimeni şi nu atârnă de copiii oamenilor.
Mica 5:8 Rămăşiţa lui Iacov va fi între neamuri, în mijlocul multor popoare, ca un leu între fiarele pădurii, ca un pui de leu între turmele de oi, care, când trece, calcă în picioare şi sfâşie, şi nimeni nu poate scăpa pe altul.
Habacuc 2:8 Fiindcă ai jefuit multe neamuri, toată rămăşiţa popoarelor te va jefui, din pricina vărsării sângelui oamenilor, din pricina silniciilor făcute în ţară împotriva cetăţii şi împotriva tuturor locuitorilor ei.
Tefania 2:9 De aceea, pe viaţa Mea, zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, că Moabul va fi ca Sodoma, şi copiii lui Amon, ca Gomora: un loc acoperit cu mărăcini, o groapă de sare, un pustiu veşnic; rămăşiţa poporului Meu îi va jefui, rămăşiţa neamului Meu îi va stăpâni.”
Hagai 1:12 Zorobabel, fiul lui Şealtiel, Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi toată rămăşiţa poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor şi cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeul lor îl trimisese. Şi poporul s-a temut de Domnul.
Zaharia 9:7 Îi voi scoate sângele din gură şi urâciunile idoleşti dintre dinţi, ca să fie şi el o rămăşiţă pentru Dumnezeul nostru şi să fie ca o căpetenie din Iuda, şi Ecronul, ca iebusiţii.
Zaharia 14:2 Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, şi femeile, batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămăşiţa poporului nu va fi nimicită cu desăvârşire din cetate.

Faptele apostolilor 15:17 pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate Neamurile peste care este chemat Numele Meu,
Romani 9:27 Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel: „Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămăşiţa va fi mântuită.
Romani 11:5 Tot aşa, şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă datorită unei alegeri prin har.
Romani 11:7 Deci ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămăşiţa aleasă a căpătat; pe când ceilalţi au fost împietriţi,
Apocalipsa 12:17 Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.

Deci in toata Biblia cand este vorba despre ramasita se vorbeste despre ramasita poporului Israel!

Sa vedem:
-Faptele apostolilor 15:17 pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate Neamurile peste care este chemat Numele Meu,
aici vedem diferenta,ramasita si neamurile, doua lucruri diferite !

-Romani 9:27 Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel: „Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămăşiţa va fi mântuită.
Cat de clar ne arata Biblia ca ramasita este doar o parte din Israel care va fii mantuita!

-Romani 11:7 Deci ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămăşiţa aleasă a căpătat; pe când ceilalţi au fost împietriţi.

Vorbeste despre Israel si in Israel este ramasita aleasa!

-Apocalipsa 12:17 Şi balaurul, mâniat pe femeie (Israel), s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.

In Apocalipsa avem femeia care reprezinta Israelul, iar apoi ne spune ramasita semintei ei! 
Mai clar de atat nu se poate! Ramasita semintei ei. (semintei israel)

Deci aceasta invatatura caci ramasita este dintre neamuri nu are suport Biblic!

Deci, asta este parerea mea despre cele 3 puncte discutate:

- cele cinci fecioare intelepte= nuntasii
- cele cinci fecioare nechibzuite=raman pe pamant pana la judecata
- cei 144000 din Apocalipsa= mireasa


Adi, Belgia

miercuri, 23 aprilie 2014

Fecioarele intelepte sunt Mireasa?

Un punct forte in mesaj, predicat multi, multi ani a fost: ”noi suntem Mireasa”, Branham luand textul biblic din  Matei 25 - Pilda celor zece fecioare.

Branham explica defapt, ca cele zece fecioare inseamna crestinii,o parte din ei (adica cei de la mesaj) care au ulei (Duhul Sfant) si ceilalti care nu au ulei.

Branham spune ca cele cinci fecioare intelepte vor pleca in rapire fiind mireasa si cele cinci fara ulei, sau nechibzuite, raman in necazul cel mare. 
(cele cinci fiind ramasita)

El zice:
- cele cinci fecioare intelepte sunt Mireasa
- cele cinci fecioare nechibzuite sunt credinciosi care raman in necazul cel mare
- cei 144.000 din Apocalipsa sunt famenii Templului

Acum sa luam biblic. 
Niciodata Biblia nu ne vorbeste despre mireasa Domnului Isus la plural, Dumnezeu are o singura mireasa, nu cinci, nici zece. 

Intotdeauna ne spune si ne da exemple de o singura mireasa.

-Psalmii 45:9 Printre preaiubitele tale sunt fete de împăraţi; împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir.
-Isaia 62:5 Cum se uneşte un tânăr cu o fecioară, aşa se vor uni fiii tăi cu tine; şi cum se bucură mirele de mireasa lui, aşa Se va bucura Dumnezeul tău de tine.
-Ioel 2:16 Strângeţi poporul, ţineţi o adunare sfântă! Aduceţi pe bătrâni, strângeţi copiii şi chiar pruncii de la ţâţă! Să iasă mirele din cămara lui şi mireasa din odaia ei!
-Apocalipsa 21:9 Apoi unul din cei şapte îngeri, care ţineau cele şapte potire pline cu cele din urmă şapte urgii, a venit şi a vorbit cu mine, şi mi-a zis: „Vino să-ţi arăt mireasa, nevasta Mielului!”
-Apocalipsa 22:17 Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!”, şi cine aude să zică: „Vino!”, şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată!

Deci toate textele Biblice ne arata clar ca este o singura Mireasa.

Sa vedem ce spun istorici, cum se desfasura o nunta in Palestina în timpul lui Isus Hristos. (va rog scuzati eventualele greseli am tradus unele texte din franceza)

”Isus a vorbit de multe ori de căsătorie în parabolele sale, și  a participat la o nuntă în Cana, el însuși, sa comparat cu un soț, precum și informațiile pe care ni le da Talmudul cum s-a sărbătorit nunta printre evrei confirma acuratețea Evangheliei.

Legea lui Moise nu a lăsat nici o directiva, dar vom găsi în Vechiul Testament și multe detaliile specifice in Talmud , care ne permit să reconstruim toate ceremoniile din primul secol. Noi știm exact ce sa întâmplat înainte și în timpul căsătoriei.

Trei faze se disting:
1. promisiunea
2. logodna
3. căsătoria

Promisiunea a fost un angajament simplu, care nu a avut nimic definitiv . Aceasta se putea rupe înainte de angajarea efectivă. Tinerii și tinerele fete isi faceau promisiune in căsătorie, apoi de intalneau ca sa se cunoasca mai bine aflau  mai multe despre ei înșiși și apoi urma să decidă dacă vor să vină la angajamentul real sau nu. Avem un pasaj minunat de la Mischna pe aceste promisiuni tranzitorii care au precedat întotdeauna cu angajamentul final, " R. Simeon, fiul lui Gamaliel, declarând că nu a existat nici o sarbatoare în Israel, cum ar fi 15 AB si Yom Kippur. 

În aceste două zile, tinerele fiice ale  Ierusalimului, îmbrăcate în alb, cu hainele proaspat spalate, dar se imprumuta reciproc, astfel încât să nu să facă de rușine pe cele care nu au avut si ieșeau să danseze în vița de vie. Tineri, încercau să aleaga bine, nu se  ancorau in frumusete, ci mai degrabă consulta familile, pentru că tineretea este trecatoare si frumusețea înșelătoare.

"Femeie care se temea de Dumnezeu era lăudata ". Uneori, tatăl avea fiica sa minoră, consimțământul fetei nu era foarte important, pentru că angajamentul ei ar putea fi spart. În cazul în care fata a fost majora era  nevoie de consimțământul tatalui.

Logodna venea dupa aceea. Era un act de cea mai mare importanță. Logodna trebuia să dureze un an întreg și  avea un caracter asemenea căsătoriei însăși. Fata mireasa care rupea promisiunea ei era ucisa cu pietre ca o adulteră. O ceremonie de ansamblu  avea loc care intarea angajamentul și il facea ceva absolut.

Printre vechii evrei, se logodeau în a-si da fiecare cuvântul sau era un angajament verbal. Din timpul (exilului sau , în orice caz, în momentul lui Mișchna, s-a facut un obicei in  scris și s-au facut contracte semnate. Considerarea ca cei doi tineri erau legati de angajamentul logodnei a fost foarte vechi. Înainte de ceremonie, se decideau conditiile dupa care se va derula căsătoria.

Marea întrebare nu este dacă tinerii se cunoșteau, pentru că de multe ori ei nici nu s-au văzut. Era pur și simplu stabilirea a ceea ce da tânărul pentru soția sa, trebuia sa  spuna la ce preț o va cumpăra , pentru că aceste căsătorii, in care nu tatăl său , isi dadea de buna voie fiica , ci mirele care oferea  bani, au devenit vânzări adevărate. Rude și prieteni stabileau între ele suma la care a fost negociata fata, si darurile care ea ar urma sa le primeasca. Aceasta negociere este numita Mohar. Chiar și astăzi, printre arabi, căsătoria este o afacere.

Tatăl fetei  indica suma și tânărul putea  accepta sau refuza . În cazul în care el  accepta, el isi dadea datoria lui, fie în numerar fie în natură. Uneori, el începea să slujească viitorul său socru - și durata serviciului era durata logodnei(un an).

Ceremonia de logodna era realizata după cum urmează : cele două familii se  întâlneau cu unii martori  străini(din afara familiei) și mirele înmâna miresei , sau tatăl ei , dacă ea era minora , un inel de aur, sau prețul stabilit sau o declarație scrisă simplu, în care el a promitea să se căsătorească cu ea și apoi el a spus: "Aici, în acest inel (sau obiect ), vă sunt consacrat în conformitate cu legea lui Moise și Israel " .

Apoi ei plecau să-și petreacă cel puțin un an, dar inelul era dat, și numai divorț sau decesul putea separa mirele si mireasa.

Talmudul oferă un singur motiv pentru acest angajament pe termen de un an: pentru a lasa timp fetei sa se pregateasca.

Casatoria era celebrata cand logodna de un an era terminata. Tânărul  trebuia să aiba cel puțin optsprezece ani și minim doisprezece ani fata. Nunta se facea in a patra zi a săptămânii și a cincea în cazul în care mireasa a fost o văduvă.

Nunta din Cana a fost sărbătorită intr-o zi de miercuri sau joi. 

Ceremonia avea loc întotdeauna seara, la apusul soarelui. Momentul cel mai solemn, cel care marca finalizarea nunti era atunci când mireasa  intra în casa logodnicului ei , noua ei casă. Asta se numeste nuntă " recepție " sau " introducerea soției " ( în casa mirelui ). 

Părinții fiului veneau pentru a o lua de la tatăl ei să o duca la soțul ei. Alteori, venea mirele sa o ia de la parinti  ca în pilda celor zece fecioare. Părinții lui ii dadeau binecuvântarea lor.

Ea pleca de la tatăl ei parfumata, împodobita cu o coroană pe cap. Ea era înconjurata de prietenele ei, care formau cortegiu și fluturat deasupra capului ramuri lungi de finic. Fiecare dintre aceste fete aveau o lampă, care o aduceau ele. Această lampă era făcută dintr-un băț de lemn, care se încheie într-un vas mic sau un platou de unde existat un fitil cu ulei și smoala.

De aceea Evanghelia vorbește despre fecioare. Aici sunt "zece fecioare" dar uneori erau mai multe si rareori mai puține. Ele nu erau sotia mirelui, ci insotitoarele proaspetilor casatoriti. Aici e secretul.

5 fecioare cu lampile aprinse onoreaza mirele si mireasa.
Noi credeam mereu ca ele sunt mireasa.
Soția în timpul călătoriei avea părul și fața ascunsă sub un văl. Înaintea cortegiului părinții ei distribuiau copiilor porumb la grătar. Bucuria era peste tot în calea sa. În cazul în care soțul  venea să o ia, el era îmbrăcat, de asemenea in alb, și purta o coroană. Ambii mergeau împreună sub un baldachin, în cortegiu se canta la tobe și alte instrumente, altii aveau torțe. Alții cântau și dansau.

Bucurie sau tristete sunt întotdeauna prezente în Orient prin demonstrații zgomotoase. Cu toate acestea, cand au ajuns la casa mirelui, soția coafata iși desface părul despletit într-un văl gros, acum ea se va descoperi pentru sărbătoarea publică. 

Ea a fost condusa apoi  sub o bolta, fie în casă sau în aer liber, în funcție de sezon. Ea era plasata alături de soțul ei și primeau cuvinte de binecuvântare rostite de oricare dintre cele două parti ale părinților, sau de către un asistent notabil. În cele din urmă a venit sărbătoarea de nuntă. Se impartea pentru fiecare oaspete o "haină de nuntă" cind intra la masa

Masa a fost condusă de un personaj care dupa Evanghelia lui Ioan, în povestea de la nunta din Cana a fost cel care a spus  mulțumiri și  binecuvântari formule  tot timpul cat a durat petrecerea. Printre altele, el a binecuvântat vinul. La o nuntă era demonstrata o bucurie, uneori, o politețe forțată. Era la modă să laude mirele ca are o "mireasa frumosa și grațiosa" erau multe laude.

Poate ati observat că nu a existat nici o ceremonie religioasă. 
Binecuvântarea părinților și a asistenților era data doar tinerilor casatoriti.

După sărbătoare, soțul era condus de către prietenii săi ("prietenii mirelui"), în camera de nuntă, unde soția lui l-a urmat.

Festivitățile de nunta durau șapte zile pentru părinții și prietenii tinerilor casatoriti șapte zile de festivități numite "cele șapte zile ale ospățului de nuntă", dar numărul complet de zile care erau numite ziua nuntii a fost de treizeci.”

Acum sa citim textul Biblic din Matei 25:

1 Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. (In alte versiuni de Biblie scrie :« si au ieşit în întâmpinarea mirelui si al miresei »)
2 Cinci din ele erau nechibzuite, şi cinci înţelepte.
3 Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn;
4 dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase.
5 Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate şi au adormit.
6 La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!”
7 Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit candelele.
8 Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: „Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.”
9 Cele înţelepte le-au răspuns: „Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă.”
10 Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa.
11 Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare şi au zis: „Doamne, Doamne, deschide-ne!”
12 Dar el, drept răspuns, le-a zis: „Adevărat vă spun că nu vă cunosc!”
13 Vegheaţi, dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.

Acum, caci stim cum se organiza o nunta in Palestina în timpul lui Isus Hristos ne este mult mai usor sa intelegem aceasta pilda:

- E clar, ca cele zece fecioare sunt invitate la nunta Mielului.
- E clar, ca ele nu sunt mireasa.
- Aceste fecioare formeaza cortegiul nuntii, au candela cu ulei si ramuri de finic.
- Vedem ca miresei i se va inlatura voalul doar in locul unde se tine nunta.
- Vedem ca Mirele are o cununa pe cap.
- Vedem ca si mireasa are o cununa pe cap.
- Mireasa nu are candela cu ulei.
- Cand intra la masa toti nuntasii primesc o haina de nunta.
- Mireasa nu canta si nu aduce binecuvantari mirelui.
- Nuntasii canta, joaca, danseaza, binecuvinteaza…etc
- Si mireasa si nuntasii merg in acelasi timp la masa.

Pe baza acestor date care le avem din Biblie si istoric sa vedem cum stau lucrurile.

Dumnezeu face nunta Fiului Sau, Domnul Isus:

·  Matei 22:2 „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său.
Matei 22:3 A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă; dar ei n-au vrut să vină.
Matei 22:4 A trimis iarăşi alţi robi şi le-a zis: „Spuneţi celor poftiţi: „Iată că am gătit ospăţul meu; juncii şi vitele mele cele îngrăşate au fost tăiate; toate sunt gata, veniţi la nuntă.”
Matei 22:8 Atunci a zis robilor săi: „Nunta este gata; dar cei poftiţi n-au fost vrednici de ea.
Matei 22:9 Duceţi-vă, dar, la răspântiile drumurilor şi chemaţi la nuntă pe toţi aceia pe care-i veţi găsi.”
Matei 22:10 Robii au ieşit la răspântii, au strâns pe toţi pe care i-au găsit, şi buni şi răi, şi odaia ospăţului de nuntă s-a umplut de oaspeţi.

Sa vedem ce spune Biblia  despre Barbatul Domnul Isus:

-Isaia 54 :5 căci Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul este numele Lui, şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El Se numeşte Dumnezeul întregului pământ,

-Osea 2:16 În ziua aceea, zice Domnul, Îmi vei zice: „Bărbatul meu!”, şi nu-Mi vei mai zice: „Stăpânul meu!”

-Apocalipsa 21:2 Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.


Sa vedem ce spune Biblia despre logodnica:

Ieremia 2:2 „Du-te şi strigă la urechile cetăţii Ierusalimului: „Aşa vorbeşte Domnul: „Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta, când erai logodită, când Mă urmai în pustiu, într-un pământ nesemănat.
Osea 2:19 Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate şi îndurare;
Osea 2:20 te voi logodi cu Mine prin credincioşie şi vei cunoaşte pe Domnul!
In vechiul testament ne spune clar ca logodnica Domnului este aleasa din Israel.

Apoc 21:9 Apoi unul din cei şapte îngeri, care ţineau cele şapte potire pline cu cele din urmă şapte urgii, a venit şi a vorbit cu mine, şi mi-a zis: „Vino să-ţi arăt mireasa, nevasta Mielului!”

Apoc 21:10 Şi m-a dus, în Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu,

In Noul Testament doar Pavel vorbeste despre asta:
2 Corinteni 11:2 Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată.

Domnul Isus ii numeste pe apostoli nuntasii:

-Matei 9:15 Isus le-a răspuns: „Se pot jeli nuntaşii câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei, şi atunci vor posti.
-Marcu 2:19 Isus le-a răspuns: „Oare pot posti nuntaşii câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot posti.
-Luca 5:34 El le-a răspuns: „Oare puteţi face pe nuntaşi să postească în timpul când mirele este cu ei?
-Luca 12:36 Şi să fiţi ca nişte oameni care aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată, când va veni şi va bate la uşă.

Si Domnul Isus le mai spune un lucru.

-Luca 14:8 „Când eşti poftit de cineva la nuntă, să nu te aşezi la masă în locul dintâi; ca nu cumva, printre cei poftiţi de el, să fie altul mai cu vază decât tine,
9 şi cel ce te-a poftit şi pe tine şi pe el să vină să-ţi zică: „Dă locul tău omului acestuia.” Atunci, cu ruşine, va trebui să iei locul de pe urmă.
10 Ci, când eşti poftit, du-te şi aşază-te în locul cel mai de pe urmă; pentru ca atunci când va veni cel ce te-a poftit să-ţi zică: „Prietene, mută-te mai sus.” Lucrul acesta îţi va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine.
11 Căci oricine se înalţă va fi smerit; şi cine se smereşte va fi înălţat.”

Adica ne spune clar sa ne smerim sa nu ne punem ca fiind cel mai mare din imparatia cerului, mai bine sa fim mai smeriti si D-nul sa ne aseze intr-un loc mai de cinste. In schimb noua ne place sa luam locul miresei !

Vedem ca nuntasilor li se da o haina de nunta:

"Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii; şi a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. „Prietene”, i-a zis el, „cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?” Omul acela a amuţit.
Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: „Legaţi-i mâinile şi picioarele şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.” (Matei 22:11-14)

Cititi cu atentie: "Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi." 

Ce am invatat noi atatia ani in mesaj? Nu ni se spunea ca cei chemati sunt nuntasii, iar cei alesi mireasa ?

Daca gramatica mea e buna, «multi chemati, putini alesi » nu are nimic de a face cu mireasa, se refera doar la nuntasi.

Alt exemplu relevant:

Matei 20:1 Fiindcă Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieşit dis-de-dimineaţă să-şi tocmească lucrători la vie.

2 S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi şi i-a trimis la vie.
3 A ieşit pe la ceasul al treilea şi a văzut pe alţii stând în piaţă fără lucru.
4 „Duceţi-vă şi voi în via mea”, le-a zis el, „şi vă voi da ce va fi cu dreptul.” Şi s-au dus.
5 A ieşit iarăşi pe la ceasul al şaselea şi al nouălea şi a făcut la fel.
6 Când a ieşit pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alţii stând în piaţă şi le-a zis: „De ce staţi aici toată ziua fără lucru?”
7 Ei i-au răspuns: „Pentru că nu ne-a tocmit nimeni.” „Duceţi-vă şi voi în via mea”, le-a zis el, „şi veţi primi ce va fi cu dreptul.”
8 Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său: „Cheamă pe lucrători şi dă-le plata, începând de la cei de pe urmă, până la cei dintâi.”
9 Cei din ceasul al unsprezecelea au venit şi au luat fiecare câte un leu.
10 Când au venit cei dintâi, socoteau că vor primi mai mult; dar au primit şi ei tot câte un leu de fiecare.
11 După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului
12 şi ziceau: „Aceştia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas, şi la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul şi zăduful zilei.”
13 Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei: „Prietene, ţie nu-ţi fac nicio nedreptate; nu te-ai tocmit cu mine cu un leu?
14 Ia-ţi ce ţi se cuvine şi pleacă. Eu vreau să plătesc şi acestuia din urmă ca şi ţie.
15 Nu pot să fac ce vreau cu ce-i al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun?”
16 Tot aşa, cei din urmă vor fi cei dintâi, şi cei dintâi vor fi cei din urmă; pentru că mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.”

Nu conteaza cand te-a chemat D-zeu la inceput sau la urma, alegerea e a lui ! 
Dar vedem ca Biblia ne spune clar caci chemarea este ca nuntas, nicidecum ca mireasa.

Sa vedem cine primeste haina de nunta :

Apocalipsa 6:11 Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă şi li s-a spus să se mai odihnească puţină vreme, până se va împlini numărul tovarăşilor lor de slujbă şi al fraţilor lor, care aveau să fie omorâţi ca şi ei.
Apocalipsa 3:4 Totuşi ai în Sardes câteva nume care nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici.
Apocalipsa 3:5 Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din Cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.”
Apocalipsa 3:18 te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.
Apocalipsa 7:9 După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini;
Apocalipsa 7:13 Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?”
Apocalipsa 7:14 „Doamne”, i-am răspuns eu, „tu ştii.” Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.
Apocalipsa 16:15 „Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea!”
Apocalipsa 22:14 Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate!

Am remarcat un lucru important. 

In Apoc 7:9 scrie: "iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini;
10 şi strigau cu glas tare şi ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!”
11 Şi toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor şi împrejurul celor patru făpturi vii. Şi s-au aruncat cu feţele la pământ în faţa scaunului de domnie, şi s-au închinat lui Dumnezeu,
12 şi au zis: „Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţumirile, cinstea, puterea şi tăria, în vecii vecilor! Amin.”
13 Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?”
14 „Doamne”, i-am răspuns eu, „tu ştii.” Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.
15 Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie Îşi va întinde peste ei cortul Lui.
16 Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă.
17 Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.”

Branham ne spune ca acestia sunt mireasa, sa analizam. Au haina alba cu ramuri de finic in maini, o mare gloata pe care nu putea s-o numere nimeni. 

Oare chiar nu vedem ca acestia sunt nuntasii ?

Ce se spune despre prietenele miresei?

” Ea era înconjurata de prietenele ei, care formau cortegiu și fluturat deasupra capului ramuri lungi de finic. Fiecare dintre aceste fete aveau o lampă, care o aduceau ele. Această lampă era făcută dintr-un băț de lemn, care se încheie într-un vas mic sau un platou de unde existat un fitil cu ulei și smoala.

- Ambii mergeau împreună sub un baldachin, în cortegiu se canta la tobe și alte instrumente, altii aveau torțe. Alții cântau și au dansau.”

(Va urma)

Adi, Belgia