vineri, 25 aprilie 2014

Fecioarele intelepte sunt Mireasa? partea doua.

De ce oare unul din cei 24 de batrani nu ii cunostea?

Ap 7:13 Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?”
Ap 7:14 „Doamne”, i-am răspuns eu, „tu ştii.” Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.

Sa vedem un alt aspect:

Ap 14:1 Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său.
2 Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu lăuta, şi cântau din lăutele lor.
3 Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.
4 Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel.
5 Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Sa fie de fapt cei 144.000 "Mireasa"?
Sa cercetam fara frica Scripturile.
Aici vedem pe Mielul impreuna cu Mireasa (cei 144000) si gloata cinta din alaute si cinta o cantare noua.

Mireasa (cei 144000) Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel.

5 Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Branham invata ca cei 144000 sunt famenii templului !! ???

Biblia ne spune: Ferice de acela care va prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu!” :

-Luca 14 :15 Unul din cei ce şedeau la masă cu El, când a auzit aceste vorbe, I-a zis: „Ferice de acela care va prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu!”
16 Şi Isus i-a răspuns: „Un om a dat o cină mare şi a poftit pe mulţi.
17 La ceasul cinei, a trimis pe robul său să spună celor poftiţi: „Veniţi, căci iată că toate sunt gata.”
18 Dar toţi, parcă fuseseră vorbiţi, au început să se dezvinovăţească. Cel dintâi i-a zis: „Am cumpărat un ogor şi trebuie să mă duc să-l văd; rogu-te să mă ierţi.”
19 Un altul a zis: „Am cumpărat cinci perechi de boi şi mă duc să-i încerc: iartă-mă, te rog.”
20 Un altul a zis: „Tocmai acum m-am însurat şi de aceea nu pot veni.”
21 Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat şi a zis robului său: „Du-te degrabă în pieţele şi uliţele cetăţii şi adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi şi şchiopi.”
22 La urmă, robul a zis: „Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit, şi tot mai este loc.”
23 Şi stăpânul a zis robului: „Ieşi la drumuri şi la garduri, şi pe cei ce-i vei găsi, sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa.
24 Căci vă spun că niciunul din cei poftiţi nu va gusta din cina mea.


-Apocalipsa 19:9 Apoi mi-a zis: „Scrie: Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!” Apoi mi-a zis: „Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!”
-Apocalipsa 19:17 Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare şi a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului: „Veniţi, adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu,

Cei ce au suferit pentru Domnul si cei care au marturisit despre el , sunt sub altar si vedem ca li se da o haina alba.

Apocalipsa 6:9 Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiaţi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturisirii pe care o ţinuseră.

Apocalipsa 6:10 Ei strigau cu glas tare şi ziceau: „Până când, Stăpâne, Tu, care eşti sfânt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?”
Apocalipsa 6:11 Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă şi li s-a spus să se mai odihnească puţină vreme, până se va împlini numărul tovarăşilor lor de slujbă şi al fraţilor lor, care aveau să fie omorâţi ca şi ei.

Branham invata ca ramasita din Apocalipsa sunt cei care raman dupa rapire. Ei trebuie sa treaca prin necazul cel mare ca apoi sa fie salvati !
Da vedem ce spune Biblia despre Ramasita

Biblia spune ca ramasita lui Israel va fii mantuita !

2 Imparati 19:30 Rămăşiţa din casa lui Iuda, ce va mai rămâne, va prinde iarăşi rădăcini dedesubt, şi deasupra va da rod.
2 Imparati 19:31 Căci din Ierusalim va ieşi o rămăşiţă, şi din muntele Sionului cei scăpaţi. Iată ce va face râvna Domnului oştirilor.”
2 Cronici 34:21 „Duceţi-vă şi întrebaţi pe Domnul pentru mine şi pentru rămăşiţa lui Israel şi Iuda cu privire la cuvintele cărţii acesteia care s-a găsit. Căci mare mânie s-a vărsat peste noi din partea Domnului, pentru că părinţii noştri n-au ţinut cuvântul Domnului şi n-au împlinit tot ce este scris în cartea aceasta.”
Ezra 9:14 să începem iarăşi să încălcăm poruncile Tale şi să ne încuscrim cu aceste popoare urâcioase? N-ar izbucni atunci iarăşi mânia Ta împotriva noastră, până acolo încât ne-ar nimici, fără să lase nici rămăşiţă, nici robi izbăviţi?
Ezra 9:15 Doamne Dumnezeul lui Israel, Tu eşti drept; căci astăzi noi suntem o rămăşiţă de robi izbăviţi. Iată-ne înaintea Ta ca nişte vinovaţi, şi din această pricină nu putem sta înaintea Ta.”
Isaia 1:9 De nu ne-ar fi lăsat Domnul oştirilor o mică rămăşiţă, am fi ajuns ca Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora.
Isaia 10:20 În ziua aceea, rămăşiţa lui Israel şi cei scăpaţi din casa lui Iacov nu se vor mai sprijini pe cel ce îi lovea; ci se vor sprijini cu încredere pe Domnul, Sfântul lui Israel.
Isaia 10:21 O rămăşiţă, rămăşiţa lui Iacov, se va întoarce la Dumnezeul cel puternic.
Isaia 10:22 Chiar dacă poporul tău, Israele, ar fi ca nisipul mării, totuşi numai o rămăşiţă se va întoarce, căci nimicirea este hotărâtă, făcând să se reverse dreptatea.
Isaia 11:11 În acelaşi timp, Domnul Îşi va întinde mâna a doua oară ca să răscumpere rămăşiţa poporului Său risipit în Asiria şi în Egipt, în Patros şi în Etiopia, la Elam, la Şinear şi la Hamat, şi în ostroavele mării.
Isaia 11:16 Şi va fi un drum pentru rămăşiţa poporului Său care va mai rămâne în Asiria, cum a fost pentru Israel în ziua când a ieşit din ţara Egiptului.
Isaia 28:5 În ziua aceea, Domnul oştirilor va fi o cunună strălucitoare şi o podoabă măreaţă pentru rămăşiţa poporului
Isaia 37:4 Poate că Domnul Dumnezeul tău a auzit cuvintele lui Rabşache, pe care l-a trimis împăratul Asiriei, stăpânul său, să batjocorească pe Dumnezeul cel Viu, şi poate că Domnul Dumnezeul tău îl va pedepsi pentru cuvintele pe care le-a auzit. Înalţă, dar, o rugăciune pentru rămăşiţa care a mai rămas.”
Isaia 37:32 Căci din Ierusalim va ieşi o rămăşiţă, şi din muntele Sionului, cei izbăviţi. Iată ce va face râvna Domnului oştirilor.
Isaia 41:14 Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov şi rămăşiţă slabă a lui Israel; căci Eu îţi vin în ajutor – zice Domnul – şi Sfântul lui Israel este Mântuitorul tău.
Isaia 46:3 „Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov şi toată rămăşiţa casei lui Israel, voi, pe care v-am luat în spinare de la obârşia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la naşterea voastră:
Ieremia 23:3 Şi Eu însumi voi strânge rămăşiţa oilor Mele din toate ţările în care le-am izgonit; le voi aduce înapoi în păşunea lor şi vor creşte, şi se vor înmulţi.
Ieremia 24:8 Şi, ca smochinele cele rele care, de rele ce sunt, nu se pot mânca, zice Domnul, aşa voi face să ajungă Zedechia, împăratul lui Iuda, căpeteniile lui şi rămăşiţa Ierusalimului, cei ce au rămas în ţara aceasta şi cei ce locuiesc în ţara Egiptului.
Ieremia 29:1 Iată cuprinsul epistolei pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim către rămăşiţa bătrânilor din robie, preoţilor, prorocilor şi întregului popor, pe care-i dusese în robie Nebucadneţar, din Ierusalim la Babilon,
Ieremia 31:7 Căci aşa vorbeşte Domnul: „Strigaţi de bucurie asupra lui Iacov, chiuiţi de veselie în fruntea neamurilor! Înălţaţi-vă glasurile, cântaţi laude şi ziceţi: „Doamne, izbăveşte pe poporul Tău, pe rămăşiţa lui Israel!”
Ieremia 39:9 Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat robi la Babilon pe aceia din popor care rămăseseră în cetate, pe cei ce se supuseseră lui şi pe rămăşiţa poporului.
Ieremia 40:11 Toţi iudeii care erau în ţara Moabului, la amoniţi, în ţara Edomului şi în toate ţările au auzit că împăratul Babilonului lăsase o rămăşiţă în Iuda şi că le dăduse ca dregător pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan.
Ieremia 40:15 Şi Iohanan, fiul lui Careah, a spus în taină lui Ghedalia la Miţpa: „Dă-mi voie să mă duc să omor pe Ismael, fiul lui Netania. Nimeni n-are să ştie. Pentru ce să te omoare el şi să se risipească toţi cei din Iuda care s-au strâns la tine, şi să piară rămăşiţa lui Iuda?”
Ieremia 41:16 Iohanan, fiul lui Careah, şi toate căpeteniile oştilor care erau cu el au luat toată rămăşiţa poporului pe care l-au izbăvit din mâinile lui Ismael, fiul lui Netania, când îl ducea din Miţpa, după ce ucisese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam. Şi anume pe oamenii de război, pe femei, pe copii, pe famenii-dregători, pe care i-a adus Iohanan înapoi din Gabaon.
Ieremia 44:7 Acum aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Pentru ce vă faceţi voi singuri un rău atât de mare, ca să se nimicească din mijlocul lui Iuda bărbaţi, femei, copii şi prunci şi să nu mai rămână nicio rămăşiţă din voi?
Ieremia 44:28 Aceia, în mic număr, care vor scăpa de sabie se vor întoarce din ţara Egiptului în ţara lui Iuda. Dar toată rămăşiţa lui Iuda, toţi cei ce au venit să locuiască în ţara Egiptului, vor vedea dacă se va împlini cuvântul Meu sau al lor.
Ieremia 50:20 În zilele acelea, în vremea aceea – zice Domnul – se va căuta nelegiuirea lui Israel, şi nu va mai fi, şi păcatul lui Iuda, şi nu se va mai găsi; căci voi ierta rămăşiţa pe care o voi lăsa.
Ezechiel 14:22 tot va fi o rămăşiţă care va scăpa, care va ieşi din el, şi anume: fii şi fiice. Iată, aceştia vor veni la voi, le veţi vedea purtarea şi faptele şi vă veţi mângâia de nenorocirea pe care o aduc asupra Ierusalimului, de tot ce aduc asupra lui.
Amos 4:2 Domnul Dumnezeu a jurat pe sfinţenia Lui şi a zis: „Iată vin zile pentru voi, când vă vor prinde cu cârligele, şi rămăşiţa voastră, cu undiţe de pescari;
Mica 2:12 Te voi strânge în întregime, Iacove! Voi strânge rămăşiţa lui Israel, îi voi aduna ca pe nişte oi dintr-un staul, ca pe o turmă în păşunea ei, aşa că va fi o mare zarvă de oameni.
Mica 4:7 Din cei şchiopi voi face o rămăşiţă, din cei ce erau risipiţi, un neam puternic; şi Domnul va împărăţi peste ei, pe muntele Sionului, de acum şi până-n veac!
Mica 5:3 De aceea, îi va lăsa până la vremea când va naşte cea care are să nască, şi rămăşiţa fraţilor Săi se va întoarce la copiii lui Israel.
Mica 5:7 Rămăşiţa lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare ca o rouă care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă, care nu se bizuie pe nimeni şi nu atârnă de copiii oamenilor.
Mica 5:8 Rămăşiţa lui Iacov va fi între neamuri, în mijlocul multor popoare, ca un leu între fiarele pădurii, ca un pui de leu între turmele de oi, care, când trece, calcă în picioare şi sfâşie, şi nimeni nu poate scăpa pe altul.
Habacuc 2:8 Fiindcă ai jefuit multe neamuri, toată rămăşiţa popoarelor te va jefui, din pricina vărsării sângelui oamenilor, din pricina silniciilor făcute în ţară împotriva cetăţii şi împotriva tuturor locuitorilor ei.
Tefania 2:9 De aceea, pe viaţa Mea, zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, că Moabul va fi ca Sodoma, şi copiii lui Amon, ca Gomora: un loc acoperit cu mărăcini, o groapă de sare, un pustiu veşnic; rămăşiţa poporului Meu îi va jefui, rămăşiţa neamului Meu îi va stăpâni.”
Hagai 1:12 Zorobabel, fiul lui Şealtiel, Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi toată rămăşiţa poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor şi cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeul lor îl trimisese. Şi poporul s-a temut de Domnul.
Zaharia 9:7 Îi voi scoate sângele din gură şi urâciunile idoleşti dintre dinţi, ca să fie şi el o rămăşiţă pentru Dumnezeul nostru şi să fie ca o căpetenie din Iuda, şi Ecronul, ca iebusiţii.
Zaharia 14:2 Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, şi femeile, batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămăşiţa poporului nu va fi nimicită cu desăvârşire din cetate.

Faptele apostolilor 15:17 pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate Neamurile peste care este chemat Numele Meu,
Romani 9:27 Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel: „Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămăşiţa va fi mântuită.
Romani 11:5 Tot aşa, şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă datorită unei alegeri prin har.
Romani 11:7 Deci ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămăşiţa aleasă a căpătat; pe când ceilalţi au fost împietriţi,
Apocalipsa 12:17 Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.

Deci in toata Biblia cand este vorba despre ramasita se vorbeste despre ramasita poporului Israel!

Sa vedem:
-Faptele apostolilor 15:17 pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate Neamurile peste care este chemat Numele Meu,
aici vedem diferenta,ramasita si neamurile, doua lucruri diferite !

-Romani 9:27 Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel: „Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămăşiţa va fi mântuită.
Cat de clar ne arata Biblia ca ramasita este doar o parte din Israel care va fii mantuita!

-Romani 11:7 Deci ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămăşiţa aleasă a căpătat; pe când ceilalţi au fost împietriţi.

Vorbeste despre Israel si in Israel este ramasita aleasa!

-Apocalipsa 12:17 Şi balaurul, mâniat pe femeie (Israel), s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.

In Apocalipsa avem femeia care reprezinta Israelul, iar apoi ne spune ramasita semintei ei! 
Mai clar de atat nu se poate! Ramasita semintei ei. (semintei israel)

Deci aceasta invatatura caci ramasita este dintre neamuri nu are suport Biblic!

Deci, asta este parerea mea despre cele 3 puncte discutate:

- cele cinci fecioare intelepte= nuntasii
- cele cinci fecioare nechibzuite=raman pe pamant pana la judecata
- cei 144000 din Apocalipsa= mireasa


Adi, Belgia

34 de comentarii:

 1. Fecioarele nechibzuite rămân AFARA unde este plânsul și scrasnirea dinților.
  Cei 144000 ar fi mai degrabă CORUL?! , că se pricep să cânte bine. De viața de familie nu prea ii vad interesați. Zidul cetății are același număr. Ei sunt famenii care păzesc mireasa sau gardienii cetății poziționați pe zid. Pe de alta parte fac parte din ansamblul arhitectonic al cetății. Privita cetatea din exterior se vede numai Zidul. Privit din interiorul cetatii Zidul oferă numai perspectiva cerului. Fără vina și fără minciuna.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Viorel cum poti spune ca cei 144000 sunt corul care canta cand biblia spune ca nici nu poate incepe nenorocirile pe pamant inainte ca ei sa primeasca pecetea, apoi ei sunt cei care urmeaza pe miel oriunde merge el. Asta nu iti spune nimic?

   Ștergere
  2. .. sau ceterasii ma rog. Au nu muzicanții sunt cei ce urmează mirii urmați de nuntași? . Zic și eu asa la deruta.

   De la Abel am asimilat un principiu foarte important. De a nu disloca un simbol dintr-o poveste care are o logică și al asocia cu simboluri din alta poveste care are alta logica. Mai mult, simbolurile nu sunt universal valabile. Pe de alta parte fecioarele intelepte dintr-o pilda pot reprezenta același lucru cu peștii comestibili prinși în năvod sau grâul strâns în grănar adică biruitorii din cele șapte tipuri sau modele de biserici din Apocalipsa.
   Partea complicata pentru mine privitor la apocalipsa este ca nu știu când e poveste și când e istorie. Sa fie oare 144000, un număr simbolic dintr-o poveste și în acest caz reprezinta același lucru împreună cu celelalte simboluri, adică biruitorii? La fel celelalte numere 1260, 1290, 1335 de zile sunt zile din calendarul istoric sau numere din poveste pentru care trebuie sa folosesc ghematria sa le înțeleg?

   Sa înțeleg interdicția fermă de la finalul cărții de a nu adăuga nimic la ea tocmai pentru a nu compromite semnificația simbolurilor adăugând?
   De exemplu a adăuga un unu la 144000 nu produce în aritmetica lui Euclid efecte semnificative dar în Ghematrie te arunca din Israel în China fake - urilor.

   Dacă Abel și-ar păzi gradina simbolurilor de secera materialistilor iar Adi ar ordona evenimentele istorice pe scara timpului sub tirul poeziilor caustice ale behăitului (care în aparenta frivolitate ma surprinde cu profunzimi nebănuite) cred ca am ajunge cu toții la mesajul scripturii.

   Vorba gospodinei : dacă ți s-a tăiat maioneza recupereaz-o cu un ou proaspăt de la margine.

   Ștergere
  3. Biblia în general e foarte puţină istorie, iar Apocalipsa chiar deloc.

   Evident că 144.000 este simbolic. Altfel ajungem să ne numărăm disperaţi ca Martorii lui Ieh...

   Spre deosebire de V.T: unde Gematria este foarte complexă, Ioan ne dă înţelesul aproape "mură în gură".

   Apoc. 21:17 I-a măsurat şi ZIDUL, şi a găsit o sută patruzeci şi patru de coţi, după măsura OAMENILOR, căci cu măsura ACEASTA măsura îngerul.

   Cum adică "măsura oamenilor"? Care este aceasta, şi de ce se măsoară în cer cu standardele oamenilor? Şi nu ale îngerilor, sau ale lui Dumnezeu??? Şi de ce ni se transmite aceasta, la ce ne ajută pe noi să ştim?

   Pentru că "144" nu are atât de a face cu 12x12, ci mai degrabă cu "ADaM" (Omul). Acesta se scrie 1-4-40 sau pe scurt 144. Acum înţelegeţi că "zidul" nu era un zid gros de 144 de coţi, făcut din beton, cărămidă sau alt "material" ci este pur şi simplu un zid VIU? Format din OAMENI. Sau "după măsura acestora". Mai că nu a scris, "după gematria lui Adam".

   Cum altfel ar putea fi "Mireasa" o "cetate"? Păi cine a mai văzut să te căsătoreşti cu nişte clădiri sau ziduri şi turnuri?

   Şi de ce în altă parte sunt 144.000?

   Acum, după ce am învăţat că 144 este "măsura OMULUI", numărul este ridicat la putere (x1000). Şi ghiciţi cine a avut "1000" de soţii? Solomon ben David. Iar aici este "unul mai mare decât Solomon" adică "Mashiah ben David" care tocmai se căsătoreşte cu lumea aceasta (ADAM).

   O "mie" în Scriptură simbolizeaza UNITATEA şi maximul posibil:

   Isaia 60:22 Cel mai mic se va face o mie, şi cel mai neînsemnat un neam puternic. Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri, la vremea lor.”

   Shalom
   ABEL

   Ștergere
  4. Face mare diferenţă dacă adaugi un "1", fie în faţă (=1.144.000) fie la coadă (=1.440.001) -:)

   Da, pildele sunt toate nişte descrieri ale aceloraşi lucruri în Biblie (nu sunt prea multe).

   Evident că "Peştii" nu sunt comestibili, ci reprezintă pe omul captiv în temporalitate. Atunci când îl "pescuieşti", tu de fapt nu îl omori ci îi faci un lucru bun: îl scoţi din "apă = timp" şi îl (re)conectezi la etern. De aia s-au făcut unii "Pescari de oameni"...

   Şi Moise se cheamă "Moshe" pentru că a fost "Scos din apă" Nu numai la propriu, ci şi pe plan etern. Moise a fost scos din "Mayim" (Apă). Numele lui începe cu "M" la fel ca "Apa" şi reprezintă numărul 40. De aceea, viaţa lui gravitează în cicluri de 40 ani... După 40 de zile, a fost luat sus pe munte şi s-a conectat cu Eternul...

   Iosua, fiul lui NUN a fost urmaşul lui Moshe. Nun reprezintă "Peşte" şi litera "N" (50). El nu numai că a fost "scos din apă" ci a făcut chiar ca apa (curgătoare = timpul) să stea pe loc. Este un simbol al veşniciei, al intrării în ţara făgăduită. Şi oprirea soarelui arată că până şi timpul stă pe loc, atunci când NUN (Peştele) este scos din MAYIM (apă) şi conectat cu SHAMAYIM (cerul).

   Şi „Mireasa”, am mai spus-o la partea întâi a articolului, este „KaLaH” şi este forma feminină a cuvântului „KOL” (tot, întregul). Are şi ea numărul 50, semn că e „Peştele scos din apă” şi aşa mai departe....

   Toate aceste simboluri în Biblie arată de fapt aceleaşi lucruri, sunt aşezate strat peste strat, ca cojile de ceapă sau foile de varză, sau electronii în jurul nucleului sau planetele în jurul soarelui.

   Să avem grijă să le studiem pe rând, una câte una, ca să nu facem Biblia.... „varză”!

   Shalom
   ABEL

   Ștergere
 2. Domnule Adi din Belgia. Sunt Ionel din Spania. Daca te uiti mai bine in Apocalipsa 12 si ai sa citesti mai cu atentie ai sa vezi ca femeia din acest capitol nu reprezinta Israelul, pentru ca aceasta femeie este invaluita in soare cu luna sub picioare si cu o cununa de 12 stele pe cap. Soarele ILreprezinta pe CRISTOS, cele 12 stele reprezinta invatatura celor 12 apostoli iar luna reprezinta Legea V.T.Coada balaurului reprezinta prorocul care invata pe oameni minciuni. Copilul a fost rapit iar femeia a fugit in pustie unde sta 1260 de zile. Balaurul aurmarit aceasta femeie dar nu a putut sa-i faca rau. Asa ca miniat pe aceasta femeie vazind ca nu-i poate face rau a lasat-o in pace si s-a dus sa faca razboi cu RAMASITA femeii. Te intreb: Daca femeia din Apocalipsa 12 REPREZINTA PE ISRAEL SI RAMASITA ESTE TOT ISRAEL ATUNCI CUM LASA PE UN ISRAEL SI MERGE SA FACA RAZBOI CU ALT ISRAEL? SUNT DOUA ISRAELURI? Sigur ca nu sunt doua dar dumneata le confunzi. In primul rind Israelul nu L-a acceptat pe Domnul Isus si nici invatatura celor12 apostoli.Daca citesti si Apocalipsa 14 ai sa vezi ca cei 144000 sunt pe muntele Sionului si ei invatau cintarea care venea din cer. Biblia spune ca MIREASA lui Hristos este dintre neamuri si va fi rapita, pe cind Israelul nu va fi rapit.Citeste cartea lui RUT si ai sa vezi ca atunci cind Boaz a rascumparat-o pe Naomi a cistigat si o mireasa dintre neamuri. La fel si Dumnezeu isi va intinde mina a doua oara ca sa rascumpere pe Israel si isi cistiga o MIREASA dintre neamuri. Citeste corect ca sa intelegi corect caci altfel le incurci si te indepartez de adevar. Cu respect acelasi IONEL.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Biblia e foarte clara ,trebuie doar sa privim in ea fara ochelari. Ce vreau eu sa spun e urmatoarele:daca un catolic citeste un capitol va intelege ceea ce a auzit predicanduse la el in biserica zeci de ani, daca e un martor a lui Iehova va intelege ce i-a predicat predicatorul lui si daca esti de la mesaj vei intelege exact ce ti-a predicat fr Branham. Incearca sa citesti fa sa o interpretezi prin credinta si invatatura ta. ai sa vezi ca :

   Femeia = Israel (o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare şi cu o cunună de douăsprezece stele pe cap.)(pentru ca Domnul se trage fireste din Israel)

   - Şi femeia a fugit în pustiu, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o mie două sute şaizeci de zile.( Romani 11:7-8 Deci ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămăşiţa aleasă a căpătat; pe când ceilalţi au fost împietriţi,după cum este scris: „Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca să nu vadă, şi urechi ca să n-audă, până în ziua de astăzi.”)
   Vezi bine ca Pavel ne vorbeste de Israel care e orbit de Dumnezeu pentru mantuirea neamurilor, si vorbeste de ramasita care este o parte din Israel alesi si pusi deoparte)

   Copilul = Isus Hristos( Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie.)

   Ramasita = (14400) Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.

   Tot ce scriu aici pot dovedi biblic dar intr-un spatiu mai larg.

   Ștergere
  2. Poti sa imi dai text biblic pentru asta,te citez: "Biblia spune ca MIREASA lui Hristos este dintre neamuri si va fi rapita, pe cind Israelul nu va fi rapit."

   Ștergere
 3. A vorbi biblic se vede ca pentru tine inseamna a selecta cu un click si a posta toate versetele care includ , de exemplu, cuvantul " ramasita ", de-a valma, netinand cont de niciundumnezeu ,ca, mai apoi, sa scoti o idee din doua care-ti place tie ,si gata, asta-i adevarul ! Nici nu te mai intereseaza ce-a vorbit Duhul Sfant, cand Petru a fost inspirat sa spuna cuvintele pe care le-a preluat si Iacov, vorbind in adunarea Bisericii din Ierusalim, pe vremea Rusaliilor :" Dumnezeu si-a aruncat privirilr peste Neamuri, ca sa aleage din mijlocul lor UN POPOR care sa-I poarte Numele ".... Dar, daca te trag de atentie ! -nu de urechi ? -spune-ne, nene Adi, cine este acel popor si ce nume sa poarte el ?. Daca stii, si daca vrei, nu vorbe fara temei, cum faci tu , de obicei .

  RăspundețiȘtergere
 4. Ca sa pot sa iti raspund o sa ma intorc tot la biblie, chiar daca nu iti place.Probabil ca daca citeam vre-un "mesaj" era mai interesant pentru tine.
  Apostolii erau toti adunati impreuna si erau condusi de Duhul Sfant cand au spus aceste vorbe:Fapte 15 :13-20 Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul şi a zis: „Fraţilor, ascultaţi-mă!
  Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-I poarte Numele.
  Şi cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris:
  „După aceea Mă voi întoarce şi voi ridica din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi zidi dărâmăturile şi-l voi înălţa din nou:pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate Neamurile peste care este chemat Numele Meu,zice Domnul, care face aceste lucruri şi căruia Îi sunt cunoscute din veşnicie.”
  De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăţi acelora dintre Neamuri care se întorc la Dumnezeu;ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate şi de sânge.
  Ca sa traduc pe limba ta, Dumnezeu spune ca ramasita de oameni va cauta pe Domnul(sti parerea mea despre ramasita) ,si in plus toate Neamurile care se intorc la Dumnezeu( orice om care se intoarce la Dumnezeu ii poarta numele) . Insa pentru acest popor din Neamuri mai scrie ceva cu care nu stiu daca tu esti de acord!
  Si anume:Fapte 15 :23-29
  Şi au scris astfel prin ei: „Apostolii, prezbiterii şi fraţii: către fraţii dintre Neamuri care sunt în Antiohia, în Siria şi în Cilicia, plecăciune!
  Fiindcă am auzit că unii, plecaţi dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor şi v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiaţi împrejur şi să păziţi Legea;noi, după ce ne-am adunat cu toţii laolaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem nişte oameni şi să-i trimitem la voi împreună cu preaiubiţii noştri Barnaba şi Pavel,oamenii aceştia care şi-au pus în joc viaţa pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos.
  Am trimis, dar, pe Iuda şi pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleaşi lucruri.
  Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie,adică: să vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi!”
  Fi si tu sanatos frate Nelu !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. WMB a pus mii de juguri peste acolitii lui urmasi naivi si prostuti. WMB I-a ""obligat"" sa creada in asa zisi ""ingeri plutitori"" de prin Arizona in forma de nor , sa creada Epoci si Peceti furate de la alti teologi, jugul cu par lung, fuste lungi cu care matura pe jos , lumini inchipuite, vindecari exagerate si neadevarate, cultul prorocului Ilie si cultul miresei, jugul antieducatie anticultura, juguri ca s-au nascut din lipsa lui WMB de cunoastere a Bibliei si inca multe alte juguri nebiblice.

   Ștergere
  2. Zici ca Branham a pus "juguri " ? Ce zici de indemnul Domnului Isus : "Luati jugul Meu asupra voastra si invatati de la Mine, caci Eu sunt bland si smerit cu inima; si veti gasi odihna pentru sufletele voastre. (Mat.11:29) " Esti de acord sa iei JUGUL Lui, si sa nu te mai inhami singur la ceea ce numesti miile de juguri ale lui Branham ?- pe care cine stie cum si le inchipuie mintisoara ta , si sa le propovaduiesti cu gura pana la urechi ?

   Ștergere
  3. Fara sa pun accentul pe descoperirea Duhului, care ne este absolut necesara , la citirea Bibliei, , un cuget curat intelege aceste citate in ordinea pronuntarii cuvintelor citite : MAI INTAI , alegerea fratilor care locuiesc printre Neamuri (cele 10 semintii, adica " necredincioasa Israel " care au fost deportate cu mult timp in urma din Samaria ), , pe care Dumnezeu i-a si chemat " un popor care sa-I poarte Numele " ( Du-te de striga aceste cuvinte SPRE MIAZANOAPTE ( APUS) si zi: "Intoarce-te, POCAIESTE-TE necredincioasa Israel, zice Domnul. Nu voi arunca o privire intunecoasa impotriva voastra, caci sunt milostiv, zice Domnul, si nu tin manie pe vecie. (Ier.3:12)
   Dar, cum este necredincioasa iubitului sau o femeie, asa Mi-ati fost necredinciosi voi, casa lui Israel, zice Domnul! (Ier.3:20)
   APOI, intoarcerea spre iudei , pentru a ridica " cortul lui David ", aici este RAMASITA de oameni , care -L vor cauta pe Dumnezeu la fel ca si Israelul, cei alesi dintre TOATE NEAMURILE peste care este chemat Numele - ca sa-l poarte, precum sotia poarta numele sotului, la casatorie . Iata ce zice si Pavel "Fratilor, pentru ca sa nu va socotiti singuri intelepti, nu vreau sa nu stiti taina aceasta: O PARTE din Israel a cazut intr-o impietrire care va tine pana va intra numarul deplin al Neamurilor. (Rom.11:25) Care este acea parte, din cela !2 ? Eu zic Iuda ( in care este inclus si Beniamin, care locuia spre sud, dupa tinutul iudeilor ) Si care este numarul deplin al NEAMURILOR lui Iuda, daca nu ceilati 1o frati ai lui, care aveau teritoriile in SAMARIA, de unde au fost deportati de catre Asirieni ? Si unde sunt ei acuma, ce zice Biblia si istoria confirma ?
   ai citit vreodata ce a zis Pavel, in continuare : " Si atunci tot Israelul va fi mantuit, dupa cum este scris: "Izbavitorul va veni din Sion si va indeparta toate nelegiuirile de la Iacov. "
   ATUNCI, DUPA CE VA INTRA ( unde sa intre ?) NUMARUL DEPLIN AL NEAMURILOR , cine este TOT Israelul mantuit ? Eu zic : Iuda ( cu Beniamin ) si cele 10 neamuri ale lor, adica " oile pierdute ale caei lui Israel, " tocmai Fiul Ratacitor din pilda Domnului Isus ., pentru care Tatal a adus JERTFA ""Strangeti-Mi pe credinciosii Mei, care au facut legamant cu Mine prin jertfa!" - (Ps.50:5)

   Ștergere
  4. orice om care se intoarce la Dumnezeu ii poarta numele) . ? Care nume, este oare SFANTA TREIME Numele Lui cel nou ? fiindca pentru aceasta se boteaza toti in cultele religioase intoarse spre Roma , mama curvelor si spurcaciunilor pamantului , cetatea de pe sapte coline, inchizitorii din epoca intunecata si din epoca moderna , V- dupa ce Dumnezeu isi va lua Duhul Sau din calea lor . . Nu-mi vine sa cred ceea ce observ, ca " Dumnezeu v-a lasat in voia mintii voastre blestemate "

   Ștergere
  5. Priviti vide0 in care un milion de naivi s-au adunat ca sa faca sfinti pe doi papi morti , ieri , la Vatican Acestia vor se fie "nuntasii " din predica lui Adi !! ?

   Ștergere
  6. Mai lasane cu catolicismul .Ai o ura pe catolici sau ce tot vrei sa ne arati? Nu iti dai seama ca bati campii fiindca insusi stapanul tau doctrinar WMB sa rugat trinitatii ? Deci Branham a fost si catolic nu doar penticostal.

   Branham invata botezul in numele lui Isus si in acelasi timp se ruga trinitatii.Deci ataci ceva dar intemeietorul miscarii voastre a sustinut ceea ce tu ataci.

   Ștergere
  7. Faptul ca tot te incurci in explicatiile unitarienilor penticostali nu inseamna ca altii nu cred in Numele Domnului iar faptul ca acestia au o explicatie care pare buna nu inseamna ca si ei sau cineva a explicat deplin D-zeirea Domnului.

   Nu cunosc nici un trinitar si nici o doctrina trinitara care sa creada ca exista mantuire afara de Numele Domnului Isus Cristos.

   Nici un trinitar nu crede in TREI DUMNEZEI CUM FALS II ACUZATI !

   Iar daca acestia explica pe Tatal Fiul Duhul Sfant asa cum ei vad pe toate paginile din NT aceste titluri, nu inseamna ca tu sau UPC aveti mai mult har sai drept la cer decat ei.

   Te-am mai intrebat dar nu ai raspuns nici acum.

   Ce e rau ca cineva sa creada in Tatal, Fiul, Duhul Sfant? Ce nu e in regula cu aceste titluri?
   Ce a gresit Dumnezeu cand a zis ca "Aceasta este Fiul Meu preaiubit, de EL sa ascultati".

   Ce a gresit Apost Pavel cand a zis: "Ma inchin Tatalui Domnului nostru Isus Cristos"?

   Unde cere Biblia ca NU CREDEM IN ACESTE SIMPLE AFIRMATII? Unde Biblia le condamna?

   De ce ar condamna Dumnezeu pe cineva care crede TOT ce citeste din NT si vede ca Isus are un Tata si ca acest Tatal are un Fiu cu care are chiar si un dialog?

   Unde cere Dumnezeu in acest sens sa nu credem? Unde se cer DESCOPERIRI SPECIALE?

   Nu e indeajuns descoperirea din Matei 16 ca: Isus este Fiul Dumnezeului celui Preainalt avuta de Petru si pe care Isus isi va zidi Biserica Lui ? Te crezi mai profund decat apostolul?

   Se pare de fapt ca mintea blestemata o aveti voi, cei care negati adevarul complet al Bibliei doar fiindca aveti o explicatie in plus fata de trinitari.

   Nu cu o explicatiie mai buna sau mai putin buna ajungeti la cer sau deveniti "mireasa". E naiv sa crezi asa ceva.

   De fapt mesajul orei este suma unor explicatii diferite de alte idei din crestinism. Atat.

   Aceste idei, esentiale, de baza, in mesaj (ilie, nor, inger, etc) nu au nici macar o singura valoare spirituala si adevar in ele si nici nu sunt biblice.
   Si aceasta non-valoare a lor, s-a transferat in adunarile si sufletul celor care le poarta.

   Ce au bun fratii in ei, este datorita credintei lor in Domnul Isus, DAR NIMIC DATORITA acelor idei nebiblice sau branhamismului.

   Ștergere
  8. Branham le-a dat oamenii ca si "saci" de lovit cu pumnii nu de salvat prin Evanghelie.

   Acesti "saci" in care ei dau mereu, se numesc catolici, baptisti, penticostali, de fapt, aproape toata lumea, mai putin pe ei insisi.

   Prin siretlicurile izvorate din teoriile conspiratiei si falsificarea scopului Evangheliei pentru omenire ei pot face cu o extrema usurinta asa ceva. Nu au nimic in ei sa ii mustre.

   Ei pot jigni, ura, lovi, calomnia, mintii, inventa, exagera, oricand, oricum in cateva secunde, fara remuscari, fara parere de rau, la comanda duhului emotional-negativ ascuns in subconstientul lor sadit de ratacirea invataturilor false ale "mesajului orei".

   Iata ca nevrotismul lui Branham traieste in ei ! El a "inviat" alaturi de nevrotism si nedreptatea lui de a cantari si vedea viata, lucrurile si oamenii prin chemarea Domnului Isus Cristos.

   (Iata "invierea" lui Branham de la www.christbranham.com. nu luati in serios siteul asta.)

   Ștergere
  9. Nelule e greu cu tine! citez:Priviti vide0 in care un milion de naivi s-au adunat ca sa faca sfinti pe doi papi morti , ieri , la Vatican Acestia vor se fie "nuntasii " din predica lui Adi !! ?

   Eu nu am spus cine va fi fi acolo dar biblia o spune, daca tu ai vazut pe catolici inchinanduse la PAPA si i-ai bagat acolo e problema ta. Eu nu am facut asta!

   Ștergere
  10. Frate Lica te-am mai rugat sa nu mai il compari de Nelu Dascal cu noi sa ne bagi in aceeasi oala. El nu reprezinta nici Mesajul si pe fratele Branham si nici pe noi. Noi nu lovim si nu acuzam pe nimeni ba chiar ne rugam pentru alti oameni din denominatiuni. Nu toti au venit cu bagaje si vechituri la acest Mesaj asa ca te rog lasa-ne in pace nu ne amesteca cu astfel de oameni care nu Il cunosc pe Domnul in mod personal ci se tine de politici murdare asa ca si el. Noi asteptam revenirea Domnului si nu avem nici o dusmanie cu nimeni si nu dam in "saci". Sa nu uiti asta, ca sa nu mai generalizezi. Daca vrei desigur, daca nu, e treaba ta, dar din cate te cunosc cred ca vei face diferenta asta. Ai opinia ta, e treaba ta, ai decis in mod liber sa nu mai crezi, ok, fine, te respect ca om, dar nu ai dreptul sa ne bagi in toate murdariile altora care spun ca apara Mesajul si denigreaza pe altii. Noi credem tot Mesajul dar nu atacam si nu batjocorim pe nimeni. E clar asta frate Lica?

   Ștergere
  11. Si eu consider ca nu trebuie amestecat Behaitul cu toti fratii de la mesaj, cunosc foarte multi frati sinceri care sunt sinceri si stiu ca Dumnezeu intr-o zi ii va lumina! Nu sunt toti ca si BEE BEE !

   Ștergere
  12. Sunt si eu de acord.

   Am recitit unele comentarii ale mele si intradevar am spus-o de multe ori la modul general dar mai mult ca o replica la comentariul acid a lui Nelutu, nu ca un atac premeditat.

   Ai dreptate, am si eu inca multi prieteni la mesaj, multi pastori si predicatori, si multi dintre ei sunt oameni minunati si au caracter. Putem comunica in pace impreuna in ciuda acestor "tulburari" aparute de cand cu acest blog.

   Aprecize pozitia voastra dar ca o parere personala, eu cred ca daca voi ati lua TOT mesajul si l-ati aplica, mai ales ultima parte a mesajului ultimii doi-trei ani din viata lui Branham, ar stinge din voi tot ce e bun si uman fata de alte denominatiuni si alte fiinte umane. (ca ex. ar trebui sa spuneti tuturor femeilor care nu sunt la mesaj ca sunt: scroafe, sugatoare de tigari, catele, galeti de gunoi, etc. Asta e mesajul lui Branham final.
   Mesajul lui Branham in anii 60 nu mai aproape nimic din ce a vorbit el in 50. De ex: "Cand dragostea iese la suprafata", sau "Mesajul harului" sau "Acea zi de la Calvar") Intelegi?

   Daca asculti de Branham si urmaresti "firul rosu" al desfasurarii vietii si atitudinii sale trebuie sa faci ca si el daca "esti mireasa". Observi dupa un timp ca el a devenit un acuzator si abuzator spiritual, arogant, jignind, acuzand, lovind oameni care nu au facut decat o singura greseala: nu i-au acceptat invataturile false despre Ilie, inger, Fiul Omului, nor, etc.

   Totusi, ca o concluzie, nu ca un atac, am observat ca cei mai multi care au venit de pe la baptisti sau alte biserici, cu un caracter solid si seriozitate tot asa sunt...astfel eu cred ca nu datorita mesajului sunt ei asa ci datorita deciziei lor de a urma pe Dumnezeu facuta cu mult inainte de a veni la mesaj. Dumnezeu fie cu voi toti fratilor.

   Ștergere
 5. citez: orice om care se intoarce la Dumnezeu ii poarta numele?
  DA frate Nelu , orice om!
  Ioan 3:16-18 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
  Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.
  Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Clar că orice om care se întoarce la Dumnezeu îi poartă Numele. Nu este vreun "Nume" ce se poate rosti, ce vi-l pot spune eu sau vreun Profet şi atunci voi o să-l cunoaşteţi. Nu este nici o formulă trinitară nici unitară. Nu mai acuzaţi pe fraţii care sunt botezaţi în "titluri", fiindcă nu sunteţi mai buni sau mai preţioşi în ochii lui Dumnezeu pentru că v-aţi rebotezat...

   Nu este uşor să spui ce este Numele, evreii chiar nu îl pronunţă, nu din pioşenie, sau că l-au uitat, ci pentru că Numele nu se poate pronunţa. Nu credeţti voi că dacă repetaţi în neştire "Domnul Isus Cristos" aţi cunoaşte Numele...

   Numele este mai mult decât atât, este o natură, un caracter, o esenţă, o putere. Şi nu l-a făcut Dumnezeu pe om şi l-a numit ADAM pentru că acest "Nume" înseamnă "EU MĂ ASEAMĂN"? Atunci Numele Lui este în OM. Până şi suflarea lui Dumnezeu este în OM.

   Aşa că behăitule, mai lasă-ne în pace cu Sfânta Treime şi cu Branham şi cu Catolicii şi cu Fiicele curvei, că noi nu ne identificăm cu nicicare din ele, ci cu Esenţa şi Natura lui Dumnezeu. Şi noi, şi toţi cei care s-au întors la Dumnezeu, cu sau fără William Branham.

   Nu mai tot vărsa atâta otravă peste cei pentru care s-a jertfit Hristos.

   ABEL

   Ștergere
  2. Chiar in Geneza 4 cand sa nascut Set acolo scrie""atunci au inceput oamenii sa cheme Numele Domnului"". Pai ce nume au chemat daca Numele a fost revelat prin Moise adica sute de ani mai tarziu?

   Este o exprimare care ne arata ca atunci oamenii au inceput sa caute pe D-zeu si sa ii slujeasca.

   Aici avem de a face cu o expresie asa cum a spus si Isus ""Am venit in Numele Tatalui Meu....""adica trimis de Tatal,sub autoritatea Lui....asa precum vine satana in numele lui insusi adica prin puterea lsi autoritatea lui proprie.

   Fiul lui D-zeu a venit trimis de Tatal si a fost sub autoritatea Lui,a venit sub autoritatea Lui ""Eu nu pot sa fac nimic de la Mine insumi,Tatal care este in Mine face aceste lucruri..."".

   Ștergere
  3. Bine că ai amintit aceasta cu Set, frate, că nici nu m-am gândit la asta. Si tot aşa, cum oamenii din vremea aceea au chemat Numele Domnului înainte ca să apară Moise şi să le descopere Numele, tot aşa şi toţi creştinii chemau Numele Domnului (Isus) înainte ca să apară un alt „profet” care să le descopere ce anume? Că Numele e „Domnul Isus Hristos? Păi asta se ştia de acum 2000 de ani...

   Dar aceşti auto-proclamaţi profeţi pretind că ei au o descoperire mai specială şi îi atrag pe cei ce se lasă atraşi, făcându-i să creadă că sunt mai speciali decât alţii. Şi ca să ţină schema, trebuie creat în mod artificial şi un contrast faţă de cei care nu cred la fel, afirmând ceva rău despre ei. Ei spun de exemplu, că nu există „trinitate”, că aceasta a fost inventată de catolici, care sunt de fapt „anticristul” sau preluată de la „păgâni” şi dacă acceptăm aceasta am primit „semnul fiarei”. Şi alte asemenea acuzaţii fără sens dar cu care îi sperie şi îi ţin în robie pe oameni.

   Şi încă ceva, ce a spus Wurmbrand, pentru că tot se pune accentul pe „botezul biblic”, dacă e în Nume, sau în titluri. Wurmbrand a spus (de fapt Biblia spune) că toţi cei ce au trecut prin Marea Roşie au fost botezaţi. Dar ei nu ştiau aceasta. Când Wurmbrand a fost botezat, el nu ştia că a fost botezat în „moartea şi învierea Domnului.” Putea să ştie, dar întrebarea mea este: Puteau oare să ştie Israeliţii dacă „botezul” lor a fost corect? Cu siguranţă că nu a fost „În Numele...” Totuşi, Biblia spune că au fost botezaţi. Nu ar fi oare o nebunie să o contrazicem, argumentând că nu a fost un „botez biblic” pentru că nu a fost rostit Numele....?

   Numele real şi deplin al lui Dumnezeu nu poate fi cunoscut sau experimentat în lumea aceasta. Tot ce spunem noi că e „Nume” este de fapt un „Meta-Nume” adică o descriere a unor atribute, a unor însuşiri. Când Moise l-a întrebat pe Dumnezeu (Exod 3:13) care este Numele Său, ca să ştie ce să le zică la oameni dacă îl vor întreba, Dumnezeu a zis: „Eu Sunt Cel ce Sunt.” Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce se numeşte „Eu Sunt” m-a trimis la voi.”

   Dar „Eu sunt” nu este Nume, este doar maximul ce se poate exprima în cuvinte despre Fiinţa lui Dumnezeu. Mai mult de atât nu se poate experimenta aici în lumea aceasta. Oricum, în cer se spune că vom primi un „Nume Nou” pe care nimeni aici nu îl cunoaşte încă. Şi nu va fi Vasile, Gheorghe sau Constantin. Nici nu vom fi chemaţi toţi „Yeshua” sau „YHVH”.

   YHVH la fel, nu este un Nume. Particula Y (Ye) se poate traduce cu „El este” iar HVH (Hoveh, sau Hovah) înseamnă „a fi” sau „Fiinţa”. Deci tradus, YHVH ar însemna „El este Fiinţa” sau „El este A Fi (Existenţa)”. De aceea, El a răspuns lui Moise: „Numele Meu este Eu SUNT cel ce SUNT”. Eu sunt şi atât. Exist. Punct. În afară de Mine nu este nici un Domn (adică altă existenţă, pentru că tot ce există, există prin EL). Şi din „Eu Sunt” derivă orice alt „Nume” (sau meta-nume), precum „Yehoshuah” adică „El (Eu Sunt) este Salvarea”.

   A chema Numele Domnului nu înseamnă aşadar cunoaşterea sau invocarea unui Nume sau a unei formule magice. Evreii au 72 sau mai multe „nume magice” care de fapt toate nu sunt adevăratul Nume a lui YHVH. A crede „în Numele lui Isus” nu înseamnă a crede că-l cheamă aşa, şi nici rostirea Numelui nu are vreun efect magic.

   A chema Numele presupune a atrage natura, esenţa, existenţa acestei fiinţe Dumnezeieşti, şi a crede „În Numele” înseamnă a iubi şi a te identifica cu El. Degeaba se laudă grupările „speciale” că lor li s-a „descoperit” Numele sau botezul corect. Aşa cum botezul corect a fost în Marea Roşie, aşa toţi care vor chema Numele Domnului, vor fi ascultaţi de Dumnezeu, nu lepădaţi. Degeaba încearcă unii să ne intimideze şi să ne tulbure că nu mai ţine. Odată ce s-au deschis ochii, nimic nu ne mai poate răpi această descoperire.

   ABEL

   Ștergere
  4. 1 Regi 8:41 Când străinul, care nu este din poporul Tău Israel, va veni dintr-o ţară depărtată, pentru Numele Tău,
   42 căci se va şti că Numele Tău este mare, mâna Ta este tare, şi braţul Tău este întins, când va veni să se roage în casa aceasta,
   43 ascultă-l din ceruri, din locul locuinţei Tale, şi dă străinului aceluia tot ce-Ţi va cere, pentru ca toate popoarele pământului să cunoască Numele Tău, să se teamă de Tine, ca şi poporul Tău Israel, şi să ştie că Numele Tău este chemat peste casa aceasta pe care am zidit-o eu!

   ABEL

   Ștergere
 6. Nu stiu daca s-ar intampla asa ceva la voi in biserica ce ati face ,insa eu stiu ce a facut Pavel:

  1 Corinteni 5:1-5 Din toate părţile se spune că între voi este curvie; şi încă o curvie de aceea care nici chiar la păgâni nu se pomeneşte; până acolo că unul din voi trăieşte cu nevasta tatălui său.
  Şi voi v-aţi fălit! Şi nu v-aţi mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârşit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru!
  Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu duhul, am şi judecat, ca şi când aş fi fost de faţă, pe cel ce a făcut o astfel de faptă.
  În Numele Domnului Isus, voi şi duhul meu, fiind adunaţi laolaltă, prin puterea Domnului nostru Isus,
  am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus.

  orice om care se intoarce la Dumnezeu ii poarta numele?DA

  RăspundețiȘtergere
 7. Poate ne explica cineva aceste versete!
  -Romani 8 :34 Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!
  -Ioan 17 : 5 Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea.
  -Ioan 17 :24 Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.

  Dumnezeu e duh! Nu poate murii! Inainte de intemeierea lumii Isus avea o slava ! Dumnezeu L-a iubit inainte de intemeierea lumii!

  Unde este Isus acum? Acolo vom fi si noi ca sa vedem slava vare i-a dat-o Tatal!

  RăspundețiȘtergere
 8. Isus Hristos are trup, duh si suflet ?

  Trupul (trupul Domnului Isus este TATAL? Trupul a murit si a inviat)

  -Matei 26:12 Dacă a turnat acest mir pe trupul Meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii Mele pentru îngropare.
  -Marcu 14:8 Ea a făcut ce a putut; Mi-a uns trupul mai dinainte, pentru îngropare.
  -Matei 27:58 El s-a dus la Pilat şi a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-L dea.
  -Marcu 15:43 a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vază al soborului, care şi el aştepta Împărăţia lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus.
  -Marcu 16:1 După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus.

  Duhul (Duhul lui Isus Hristos este Tatal? Isus si-a incredintat Duhul in mainile Tatalui!)

  - Matei 27 :50 Isus a strigat iarăşi cu glas tare şi Şi-a dat duhul.
  -Marcu 15 :37 Dar Isus a scos un strigăt tare şi Şi-a dat duhul.
  -Luca 23 :46 Isus a strigat cu glas tare: „Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!” Şi, când a zis aceste vorbe, Şi-a dat duhul.
  -Ioan 19 :30 Când a luat Isus oţetul, a zis: „S-a isprăvit!” Apoi Şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul.

  Sufletul ( Sufletul lui Isus a fost tulburat,intristat. Şi ce voi zice?… Tată, izbăveşte-Mă din ceasul acesta?

  -Faptele apostolilor 2:31 despre învierea lui Hristos a prorocit şi a vorbit el, când a zis că sufletul Lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor şi trupul Lui nu va vedea putrezirea.
  -Evrei 10 : 37-38 „Încă puţină, foarte puţină vreme”, şi „Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi.
  Şi cel neprihănit va trăi prin credinţă; dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el.”
  Faptele apostolilor 2:27 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor şi nu vei îngădui ca sfântul Tău să vadă putrezirea.
  -Ioan 12:27 Acum sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi zice?… Tată, izbăveşte-Mă din ceasul acesta?… Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta!
  -Matei 26 :38 Isus le-a zis atunci: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi împreună cu Mine.”
  -Marcu 14:34 El le-a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi!”
  -Matei 12 :18 „Iată Robul Meu pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu îşi găseşte plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El, şi va vesti Neamurilor judecata.

  Care parte din Isus Hristos este Tatal?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca nu cunoastem omul in toate laturile lui asa nu putem cunoaste nici pe D-zeu ci doar speculam sau ramanem la revelatia din V.T dar fara sa patrundem in inima lui D-zeu,in fiinta lui D-zeu. Evreii nu au avut aceasta fiindca ei nu au avut pe Hristos descoperit ci doar Legea,nu si Harul sau dragostea lui D-zeu. In concluzie la ei nu apare nici un Fiu care se roaga Tatalui sau exprimari in rugaciuni de genul celei care o face Pavel:"" imi plec genunchii inainte Tatalui (sau Dumnezeulului) Domnului nostru Isus Hristos...."". Si nu o data se exprima asa.

   Omul ca fiinta este o unitate a trei laturi sau realitati:trup,suflet si duh. Omul a fost creat dupa chipul si ASEMANAREA lui Dumnezeu!.

   D-zeu ca fiinta este identic cu omul luat ca fiinta.Este alcatuit din Tatal,Fiul si Duhul Sfant.Acestia nu sunt 3 dumnezei de parca ar fi trei fiinte.Fiinta este una singura si aceasta este D-zeu.

   Acest adevar nu a fost cunoscut in V.T decat voalat in Daniel cap.7 unde cineva ca un fiu al omului vine inaintea celui Imbatranit de Zile.

   Ce credeti ca predica Ap Pavel in Fapte ?Ca ""Isus a fost facut Domn si Mantuitor ca sa dea lui Israel iertarea pacatelor....etc""

   Deci in Noul Testament Isus Hristos ni-L descopera pe D-zeu in toate laturile Sale,El fiind inima lui D-zeu ,bunatatea si dragostea lui D-zeu facute cunoscute oamenilor.Amandoua descoperiri din V.T si N.T ne arata unitatea lui D-zeu dar in N.T aceasta este detailiata tocmai datorita venirii lui Isus Hristos .

   In N.T avem unitatea fiintei lui D-zeu dezvaluita asa precum este omul o armonie de trei realitati care alcatuiesc fiecare om privit ca fiinta,nu ca persoana.

   Descoperirea lui D-zeu ca Fiinta din N.T: Tatal,Fiul si Duhul Sfant.

   Descoperirea omului ca fiinta:trup,suflet si duh.

   Si omul a fost facut dupa chipul si asemanarea lui D-zeu.

   Ștergere
  2. Este gresit sa se raporteze la V.T cele 3 laturi ale lui D-zeu dezvaluite in N.T .Tocmai fiindca ei nu au pe Fiul Tatalui,cel care a spus ca era cu Tatal inainte de intemeierea lumii sau care a spus dupa inviere""Ma duc la D-zeul Meu si D-zeul vostru,Tatal Meu si Tatal vostru....""

   Sau ce ne spune Pavel dupa ce a inviat Isus"" El este chipul D-zeului celui nevazut.."".Observati ca o spune la prezent mult dupa ce Isus inviase.Deci El nu doar era chipul Tatalui cat timp era pe pamant ci si dupa inviere ""El este chipul..."".Daca Isus a fost doar un Fiu cat timp era pe pamant atunci exprimarea trebuia sa fie la timpul trecut.

   Ceea ce nu inteleg branhamistii este ca Isus este Fiu chiar si dupa inviere.El este chipul Tatalui chiar si dupa ce a inviat.Asta are insemnnatate foarte mare pentru noi fiindca EL mijloceste pentru noi.Nu o persoana in fata altei persoane ci persoana Fiului in fata D-zeului nevazut si nelimitat care este Tatal ceresc,cel impersonal si fara limite.

   Ei limiteaza pe Fiul doar in dimensiunea noastra adica cat timp era pe pamant.Cand defapt El era Fiu inainte de intemeierea lumii si este si in prezent Fiul Tatalui.

   Chiar El ne spune ca era cu Tatal inainte de intemeierea lumii.Deci acest Fiu adica Isus nu este doar o simpla calitate manifestata a lui D-zeu.

   Ștergere
 9. HOW THE ANGEL CAME TO ME, AND HIS COMMISSION
  17 janvier 1955
  §60.1. Et un soir j’ai vu notre Seigneur Jésus. L’Ange du Seigneur n’est pas le Seigneur Jésus et ne lui ressemble pas. Le Seigneur Jésus était un Homme petit.
  §60.8- “Il ressemble au Seigneur Jésus.” Il regardait dans la direction où est notre
  maison aujourd’hui. Je l’ai contourné pour essayer de le voir. “Hmm !”, mais il n’a pas bougé. “Jésus”. Alors il a tourné la tête, tendu les bras, et je ne me souviens de rien d’autre. Aucun artiste ne peut peindre son visage. Le portrait le plus proche est la Tête de Christ par Hofmann. Il ressemblait à un Homme, mais, s’il avait parlé, c’était la fin du monde, et cependant il y avait un tel amour, une telle douceur ! Au matin, je suis revenu à moi, le pyjama trempé de larmes.

  Scuze ca nu am traducerea. In acest text Branham spune ca ingerul care a venit la el nu e Domnul Isus. Insa eu am gasit undeva dar nu imi aduc aminte unde un text in mesaj unde spunea Branham ca ingerul este Duhul Sfant si in alt text unde spune ca e Isus. daca stiti cumva unde gasesc asta m-ar ajuta.

  RăspundețiȘtergere

Omul intelept ataca idei, nu persoane. Asta este si legal si biblic.
Comentariile ce contin atacuri la persoana, defaimari, calomnieri, discriminari, rasism si limbajul neadecvat risca sa fie sterse.