marți, 27 mai 2014

Nici o taina si nici o descoperire in mesajul orei !

Aceste texte ce le voi comenta si compara cu Biblia sunt preluate din predica lui ACESTA ESTE TIMPUL, DOMNILOR? (Sirs is this the time?) Jeffersonville, 30.12.1962 William Branham. 

Este posibil sa aveti toti in limba romana predica deoarece a fost tradusa si tiparita de fr Lica in anul 2000. Pentru a compara cu ce scriu. Daca nu, eu o am si in format electronic si o trimit pe email cui o vrea.

In toata predica lui fr Branham este vorba despre interpretarea versetului din Apoc 10:7 pe care el si-l aplica lui la timpul prezent. 

Adica, ingerul din vers 7, este Branham care are misiunea de a descoperi tainele ascunse ale Bibliei. 


De atunci din 1962 mai departe, centrul predicarii lui a fost concentrat pe Apoc 10 si mai ales 10:7 pana la moartea sa in 1965. 


Haideti ca impreuna sa cercetam cuvintele pe care Branham le spune. Asta este datoria noastra de crestini.

Dragi frati doresc sa stiti ca absolut tot ce este scris mai jos cu negru, este preluat din predica, si absolut tot ce este scris cu rosu mai jos, este completat de mine. 

Pentru a usura lectura, am creat si un mic dialog imaginar cu raspunsul meu, intre mine si Branham, pe subiectele scoase din predica sa. 

Adi, Belgia

„Când acest mesager, îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, el va aduce Mesajul către biserica din Laodicea.

Gresit frate Branham, ingerul al saptelea din Ap 10:7 nu are nici o legatura cu Laodiceea!

Observaţi felul mesajului. Vedeţi, nu era adresat primului înger, nici celui de al doilea, sau altui înger, ci a fost adresat celui de al şaptelea înger care are să dezvăluie toate tainele lui Dumnezeu care sunt scrise în Carte.Îngerul al şaptelea adună toate tainele care au fost pierdute în timpul denominaţiilor şi organizaţiilor şi le descoperă. Aşa spune Biblia, sfârşeşte taina Cărţii scrise.

Gresit frate Branham, nu se sfarseste taina Cartii scrise! Si nici nu se dezvaluie toate tainele din Carte! Ci se sfarseste taina lui Dumnezeu!

( AP 10:7 ci, că în zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi, prorocilor. Si taina aceasta se sfarseste in Apoc 11:15. Momentul preluarii domniei lui Hristos)

Să studiem câteva din aceste taine. Mai întâi voi lua ceea ce spune Scofield despre Matei 13. Eu citesc versetul 11: „Isus le-a răspuns: „Pentru că vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost dat.” Este vorba deci de „taine”.

O taină este un adevăr ascuns, care acum se descoperă în mod divin, dar în care mai rămâne un element supranatural, în ciuda descoperirii. - (Aici nu am inteles)

Cele mai mari taine sunt:

-          Numărul unu: Taina Împărăţiei cerurilor. Despre aceasta vorbim acum în legătură cu Matei 13:3-15.

Raspuns gresit din prima frate Branham, Isus ne-a deslusit aceasta taina!

Matei 13:18-23 Ascultaţi, dar, ce înseamnă pilda semănătorului:
Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie, şi nu-l înţelege, vine cel rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânţa căzută lângă drum. Sămânţa căzută în locuri stâncoase este cel ce aude Cuvântul şi-l primeşte îndată cu bucurie; dar n-are rădăcină în el, ci ţine până la o vreme; şi, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânţa căzută între spini este cel ce aude Cuvântul; dar îngrijorările veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt, şi ajunge neroditor.
Iar sămânţa căzută în pământ bun este cel ce aude Cuvântul şi-l înţelege; el aduce rod: un grăunte dă o sută, altul şaizeci, altul treizeci.”

-          Numărul doi: taina orbirii lui Israel în timpul acestei epoci – Romani 11:25 şi întreg contextul.

Raspuns gresit frate Branham, Pavel ne-a deslusit aceasta taina!

Domnilor, este acesta 
semnul sfarsitului 
erorilor lui Branham? 
Romani 11:25-32 Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ţine până va intra numărul deplin al Neamurilor. Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni din Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele.” În ce priveşte Evanghelia, ei sunt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru; dar în ce priveşte alegerea, sunt iubiţi, din pricina părinţilor lor. Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută. După cum voi odinioară n-aţi ascultat de Dumnezeu, şi după cum, prin neascultarea lor, aţi căpătat îndurare acum, tot aşa, ei acum n-au ascultat, pentru ca, prin îndurarea arătată vouă, să capete şi ei îndurare. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toţi oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toţi."


Numărul trei: taina transformării sfinţilor la sfârşitul acestei epoci –  1 Corinteni 15 şi 1Tesaloniceni 4:14:17.

Raspuns gresit frate Branham, Pavel ne-a deslusit aceasta taina!

1 Corinteni 15 :51-54 Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi,într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă.

1 Tesaloniceni 4 :13-17 Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde.Căci, dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

-  Numărul patru: este taina Bisericii Nou-Testamentale ca un singur Trup, compusă atât din Evrei cît şi din neamuri Efeseni 3:1-11, Romani 16:25, Efeseni 6:19 şi Coloseni 4:3.

Raspuns gresit frate Branham, Pavel ne-a deslusit aceasta taina!

Efeseni 3:3-11 Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta despre care v-am scris în puţine cuvinteCitindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinţilor apostoli şi proroci ai lui Hristos, prin Duhul. Că, adică, Neamurile sunt împreună moştenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaşi făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea, al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii Lui. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile; pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veşnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru."

-    Numărul cinci: este taina Bisericii ca Mireasă a lui Hristos. Efeseni 5:28-32.

Raspuns gresit frate Branham, Pavel ne-a deslusit aceasta taina!

Efeseni 5 :28-32 Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica; pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup.” Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). – Încolo, fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat."

-  Numărul şase: este taina Hristosului cel Viu, acelaşi ieri, azi şi în veci. Galateni 2:20, Evrei 13:8 şi încă multe alte versete.

Raspuns gresit frate Branham, Biblia nu ne spune ca in aceste versete este ascunsa o taina!

Evrei 13 :8 Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!

Galateni 2 :20 Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine."


-  Numărul şapte: este taina dumnezeirii lui Hristos, care era plinătatea lui Dumnezeu întrupată, şi în care era restituită omului toată înţelepciunea dumnezeiască şi evlavia.

Raspuns gresit frate Branham, Biblia nu ne spune ca in aceste versete este ascunsa vreo taina. Si daca ar fi o taina totusi, Ioan ne-a deslusit aceasta taina! Taina Dumnezeirii in forma in care tu ai predicat-o este uneori luata ba de la penticostalii trinitari, ba de la cei unitarieni. Aici sunt dovezile din mesajul tau ca nu ai descoperit nici o taina a dumnezeirii ci ai adus doar confuzie: http://mesajul.blogspot.ro/2014/05/exista-trinitate-in-mesaj-sau-nu.html

Ioan 1:14-18 Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. – Ioan a mărturisit despre El, când a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: „Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine”. – Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har; căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”

-   Numărul nouă: este taina fărădelegii pe care o găsim în 2 Tesaloniceni 2 şi în alte locuri.

Raspuns gresit frate Branham, Isus ne-a deslusit aceasta taina!

2 Tesaloniceni 2 :7-8 Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei. Şi atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.


1 Ioan 2:18 Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină Antihrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi antihrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.

1 Ioan 2:22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. 
(am fost sub duhul lui antihrist noi care am negat pe Tatal si pe Fiul urmand pe Branham?)

1 Ioan 4:3 şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.

2 Ioan 1:7 Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul!

Numărul zece: este taina celor şapte stele din Apocalipsa 1:20 (Noi am studiat deja aceasta. Cele şapte stele sunt cei şapte mesageri către cele şapte Biserici).

Raspuns gresit frate Branham, Ioan ne-a deslusit aceasta taina! Iar daca te referi la Epocile Bisericii, deja teologul Larkin ne-a spus inainte ca tu sa te nasti, ce tu ai copiat de la el.

Ap 1 :20 Taina celor şapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a Mea şi a celor şapte sfeşnice de aur: cele şapte stele sunt îngerii celor şapte biserici; şi cele şapte sfeşnice sunt şapte biserici.

-  Numărul unsprezece: este taina Babilonului, a curvei din Apocalipsa 17:5-7.

Raspuns gresit frate Branham. Isus ne-a deslusit aceasta taina! (Cred ca aproape toate religiile care citesc aceasta Biblie stiu ca Vaticanul sta pe sapte coline, si interpretarea ca biserica Catolica este aceasta femeie si aceasta fiara) si aceasta o stiau si altii cu mult inainte sa se nasca Branham, mai ales reformatorii, adventistii, milenistii, martorii lui Iehova, etc.)

Ap 17:7 Şi îngerul mi-a zis: „De ce te miri? Îţi voi spune taina acestei femei şi a fiarei care o poartă şi care are cele şapte capete şi cele zece coarne. Fiara pe care ai văzut-o era, şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adânc şi are să se ducă la pierzare. Şi locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în Cartea Vieţii, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni. – Aici este mintea plină de înţelepciune. – Cele şapte capete sunt şapte munţi pe care şade femeia.

Acestea sunt unele dintre tainele pe care acest al şaptelea înger le va aduce la încheiere (descoperire) toate tainele lui Dumnezeu.

O altă taină, şi aceasta o spun cu temere şi nu mi-o socotesc mie, ci Îngerului lui Dumnezeu, este sămânţa şarpelui, care, la fel, a rămas o taină ascunsă de-a lungul anilor.

Raspuns gresit frate Branham ! (Daca ingerul a descoperit aceasta „taina” atunci sincer e grav) Biblia nu confirma, ci chiar desminte relatia sarpelui cu Eva, despre Cain spune clar Biblia ca este produsul impreunarii lui Adam cu Eva, asa ca te-a cam inselat acel inger! Pentru explicatia acestui studiu e nevoie de mai mult spatiu! Toate dovezile din istorie unele puse deja in blog aici, arata ca aceasta doctrina este deja de sute si mii de ani in alte religii si culturi in special orientale. Se poate afla pe internet in 2 minute.

Pacatul din gradina:
-  Geneza 3:11-12 Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?” Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat.”

Cain:
Geneza 4 :1Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!”

Harul care corectează – nu unul fals, ci adevăratul har.

Raspuns gresit frate Branham. Nu exista in Biblie "har fals", ci doar harul Domnului! (2 Ioan 1:3 Harul, îndurarea şi pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl şi din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr şi în dragoste!) (2 Ioan 1:3 Harul, îndurarea şi pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl şi din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr şi în dragoste!)

-    - Nu există nici un iad veşnic, care va arde veşnic. Poate arde milioane de ani, dar tot ce este veşnic nu are nici început nici sfârşit. Dar tot ce are început, are şi un sfârşit. Şi iadul a fost creat, are un început.

Raspuns gresit frate Branham! Isus te contrazice din nou si spune urmatoarele:

Apocalipsa 20:10 Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.
Marcu 9:43 Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, taie-o; este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă, decât să ai două mâini, şi să mergi în gheenă, în focul care nu se stinge,
Marcu 9:45 Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l; este mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop, decât să ai două picioare, şi să fii aruncat în gheenă, în focul care nu se stinge,
Matei 18:8 Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le şi leapădă-le de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop sau ciung, decât să ai două mâini sau două picioare şi să fii aruncat în focul veşnic.
Marcu 43:43 Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, taie-o; este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă, decât să ai două mâini, şi să mergi în gheenă, în focul care nu se stinge,

-  - Taina botezului cu Duhul Sfânt fără o senzaţie, ci Hristos locuieşte în voi şi face aceleaşi lucrări pe care le-a făcut El.

Raspuns gresit frate Branham! Biblia nu ne spune ca in aceste versete este ascunsa o taina! Si daca ar fi, Pavel si apostolii ne-au deslusit aceasta taina!

Duhul Sfânt fără senzaţie?
(Faptele apostolilor 19:6 Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei şi vorbeau în alte limbi şi proroceau.) Pai ei vorbeau in limbi si proroceau si oamenii spuneau ca sunt beti.

ci Hristos locuieşte în voi-
(Coloseni 1:27 cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.)

şi face aceleaşi lucrări pe care le-a făcut El.
(Ioan 14:26 Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

Ioan 16:13 Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

Ioan 14:26 Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

Faptele apostolilor 1:8 Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”)

- - Taina botezului în apă – în care culmea trinitarismului a fost adusă prin botezul în titlurile Tată, Fiu şi Duh Sfânt. Taina dumnezeirii este împlinită prin botezul în Numele lui Isus Hristos, conform Cărţii Apocalipsei, taină pe care Biserica din acest timp trebuie s-o primească. Acestea sunt doar câteva taine.


Botezul in apa in Numele Domnului Isus Cristos nu a fost niciodata descoperirea lui Branham. El s-a practicat in America cu mult inainte ca Branham sa se fi nascut. Chiar el fiind pastor penticostal nu baptist, a practicat cu ei aceste lucruri. El a umblat cu penticostalii unitarieni si trinitarieni toata viata lui. Este una din marile minciuni la mesaj si aroganta ca el isi atribuie lui aceasta "descoperire". Si pe langa neadevarul asta, Branham la 04 decembrie 1960, in Jeffersonville, Indiana a spus intr-o predică urmatoarele:

„Dacă puteţi să-mi arătaţi un pasaj din Scriptură sau aduceţi-mi o poveste, o poveste adevărată, care să-mi arate că oamenii au fost botezaţi în Biblie în numele de „Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt” sau dacă-mi aduceţi o carte de istorie, o pagină din istorie în care cineva a fost botezat vreodată în numele "Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt", înainte de Conciliul de la Niceea al Bisericii Catolice, doar să-l aduceţi la mine, şi eu voi agăţa o pancartă pe spatele meu, şi voi traversa Jeffersonville cu voi împreună, suflând în trâmbiţe, şi voi scrie pe ea:„ACESTA ESTE UN PROFET FALS CARE ÎNŞALĂ OAMENII.” (Descoperirea lui Isus Cristos, nr. 1, Apocalipsa, pagina 37)

Raspuns gresit frate Branham, Biblia nu ne spune ca in acest verset despre botez este ascunsa o taina!

Iar ca raspuns la ceea ce ne-ai spus in textul de sus, iata raspunsul, desi l-am mai publicat in alt articol pe blog:

„Cât priveşte botezul, botezaţi în modul următor: după ce ai făcut tot ce trebuie, botezaţi în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh, într-o apă vie (apă curgătoare). Dacă nu ai apă vie, botează-l în altă apă; dacă nu te poţi servi de apă rece, foloseşte apă caldă. Varsă de trei ori apă pe capul lui: în numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”
(Didahia Apostolilor, capitolul VII, versetele 1-3, Dicţionar Enciclopedic al Bibliei, Alexander Westphal, pagina 800).

Didahia este datată de cei mai mulţi oameni de ştiinţă între sfârşitul primului secol şi începutul celui de-al doilea secol.

„Aduceau pe aceştia (creştini), într-un loc în care exista apă şi primeau botezul în numele Tatălui, Domnul universului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi Duhul Sfânt.
(Iustin Martirul , 100-163 d. Hr., Părinţii Apostolici, 61, 3)

„Am primit botezul pentru iertarea păcatelor în numele lui Dumnezeu Tatăl şi în numele lui Isus Hristos, Fiul întrupat, care a murit şi a înviat, şi in Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.”
(Irineu, 177 AD, Demonstrarea apostolice, 3, 32)

„După căderea unuia dintre ei, el a ordonat celor unsprezece, atunci când se întoarce la Tatăl Său după înviere, să meargă şi să înveţe toate naţiunile şi să îi boteze în Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.”
(Tertulian, 160-220 AD, prescrierea de eretici, c. 20, 1-9)

Culmea trinitarismului nu a fost adusa prin botezul în titlurile Tată, Fiu şi Duh Sfânt! Botezul a fost facut in Tata, Fiu si Duh Sfant din vremuri timpuri, insa noi stim asta si de aceeia iti aducem aminte ca trebuie sa porti pancarta pe spate „Profet fals”!

-   Taina stâlpului de foc care s-a întors. Amin! Acesta este lucrul care trebuia să se întâmple şi noi îl vedem întâmplându-se!

Raspuns gresit din nou, frate Branham. Biblia nu ne spune nicaieri ca asa ceva este o taina ascunsa! 

Cuvantul „stalpul de foc” il gasim de doar 3 ori in biblie si se refera strict la calauzirea Israelului in pustiu. Nu este nici un verset biblic in care sa ne arate ca acest stalp de foc trebuie sa se intoarca!

Exodul 13:22 Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopţii.
Exodul 14:24 În straja dimineţii, Domnul, din stâlpul de foc şi de nor, S-a uitat spre tabăra egiptenilor şi a aruncat învălmăşeala în tăbăra egiptenilor.
Neemia 9:19 În îndurarea Ta fără margini, nu i-ai părăsit în pustiu, şi stâlpul de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe care aveau să-l urmeze.

Oh, noi am putea continua cu aceste taine, şi să le enumerăm. Noi vedem că Acelaşi Stâlp de foc care a călăuzit pe copiii lui Israel şi care l-a trântit pe Pavel pe drumul Damascului, a venit din nou cu aceeaşi putere, făcând aceleaşi lucruri şi descoperind acelaşi Cuvânt. Totul corespunde, cuvânt cu cuvânt, cu Scriptura.

-   - Sunetul de trâmbiţă înseamnă vestirea Evangheliei.

(Daca Sunetul de trâmbiţă înseamnă vestirea Evangheliei inseamna ca cei sapte ingeri din Apocalipsa vor vesti Evanghelia in timpul necazului cel mare?)
Vedem bine frate Branham ca trambita anunta un eveniment, dar nu neaparat vestirea Evangheliei!

Leviticul 25:9 În a zecea zi a lunii a şaptea, să pui să sune cu trâmbiţa răsunătoare; în ziua Ispăşirii, să sunaţi cu trâmbiţa în toată ţara voastră.
Numeri 29:1 În luna a şaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveţi o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Ziua aceasta să fie vestită între voi cu sunet de trâmbiţă.
2 Samuel 20:22 Şi femeia s-a dus şi a înduplecat pe tot poporul cu înţelepciunea ei; au tăiat capul lui Şeba, fiul lui Bicri, şi l-au aruncat lui Ioab. Ioab a sunat din trâmbiţă; s-au împrăştiat de lângă cetate şi fiecare s-a dus în cortul lui. Şi Ioab s-a întors la Ierusalim, la împărat.
·         Zaharia 9:14 Dar Domnul Se va arăta deasupra lor, şi săgeata Lui va porni ca fulgerul; Domnul Dumnezeu va suna din trâmbiţă şi va înainta în vijelia de la miazăzi.
·         1 Tesaloniceni 4:16 Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
·         Apocalipsa 8:7 Îngerul dintâi a sunat din trâmbiţă. Şi a venit grindină şi foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ: şi a treia parte a pământului a fost ars, şi a treia parte din copaci au fost arşi, şi toată iarba verde a fost arsă.
·         Apocalipsa 8:13 M-am uitat şi am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului şi zicea cu glas tare: „Vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiţă ale celor trei îngeri care au să mai sune.”
1 Corinteni 15:52 într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.

Şi un sunet de trâmbiţă în Biblie înseamnă: „Pregătiţi-vă pentru o luptă biblică.” Puteţi înţelege aceasta? O luptă conform Scripturii. Pavel spunea la 1 Cor. 14:8: „Şi dacă trâmbiţa dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă?” Şi dacă trâmbiţa nu dă un sunet conform Scripturii, dacă cuvântul descoperit al lui Dumnezeu nu se legitimează, cum am putea şti că acesta este timpul sfârşitului? Dacă se susţine că Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci, dar se tăgăduiesc minunile şi semnele, pentru care natura şi Biserica întreagă crede în El, atunci cum să recunoaştem noi că trăim sfârşitul timpului şi să ne pregătim?
Cineva a făcut o lucrare, un desen. Apoi s-a ridicat unul şi altul şi au comentat-o. Alţii au scris cărţi despre aceste lucruri biblice, etc

(Aici fr Branham ne vorbeste de Larkin si lucrarile sale despre Apocalipsa)

Dar nu au mulţumit pe oameni. Dar când vine Dumnezeu cu puterea învierii Sale, cine vrea să mai vorbească împotrivă? Dacă Isus Hristos este Acelaşi ieri, azi şi în veci, atunci El face aceleaşi lucruri. Ce a făcut El ieri, exact aceasta va face acest înger, şi anume: va lua aceste taine pe care oamenii n-au reuşit să le înţeleagă şi le va pune la locul lor, făcându-le astfel să strălucească. (Pai asta vedem noi frate Branham. Ca nu ai pus nimic la loc. Toate aceste lucruri pe care le numesti "taine" erau acolo in Biblie deja descoperite cu mult inainte sa apari tu pe scena predicatorilor!)

Observaţi, când sună un sunet neclar, care nu este conform Scripturii, cine ar putea atunci să se pregătească?
Aţi observat că de fiecare dată când a început o epocă a Bisericii, a sunat o trâmbiţă şi, cum v-am spus deja, o pecete a fost deschisă. 

(-Woaw! De fapt doar 6 peceti au fost deja deschise si Branham a trebuit doar sa o deschida pe a lui? Pai in cele sapte peceti ne spune ca ingerul al saptelea descopera cele sapte peceti! Ne da doar sunete care nu sunt conform Scripturii.)

Trâmbiţa înseamnă război. Dacă ea nu dă un sunet conform Scripturii, ce este atunci?”

–Iti raspund eu frate Branham, ce este. Este o inselatorie! 

Adi, Belgia

P.S. Copierea articolului partial sau integral, pentru postarea lui in alte bloguri si Facebook, este permisă numai cu menţionarea sursei acestuia si link catre acest blog: www.mesajul.blogspot.com

61 de comentarii:

 1. Concluzia mea, mai bine lamurita dupa acest articol: NU EXISTA CUVANTUL DESCOPERIT in mesaj.
  Nu exista Mireasa mesajului orei. Nu exista profetul timpului de sfarsit care descopera taine.

  Nu a fost nu este si nu va fi nevoie de plagiaturile si inventiile si minciunile lui Branham numite "taine descoperite prin ingerul din Apoc 10:7" ca sa fim placuti Domnului sau sa ajungem la Dumnezeu si in cer.

  Cine schimba planul de mantuire prin Jertfa lui Isus cu asa zis tainele descoperite ESTE UN MINCINOS SI ANTI CUVANT, ANTI CRISTOS.

  IN SCHIMB EXISTA FRAUDAREA CUVANTULUI DE CATRE BRANHAM SI URMASII LUI.

  Inselaciune de proportii mondiale.

  Domnul sa dea lumina tuturor cititorilor.

  RăspundețiȘtergere
 2. Puternic! Praf şi pulbere se alege de mesajul lui Branham. Mulţumim Domnului şi ţie Adi şi ceilorlalţi fraţi.

  RăspundețiȘtergere
 3. ...ci, că în zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi, prorocilor.

  ...vestea bună
  Dar îngerul le-a zis: "Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.

  ...pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.

  Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare. Coloseni 2:2~4

  Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.

  Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Simeone la ce te referi.

   Nu poti lua Apoc 10:7 din Apoc sa-l duci cu apr 2000 de ani in urma sa unesti toate acele versete...

   In Apocalipsa 10:7 vorbeste ingerul care coboara din cer la viitor despre ingerul care inca nu a sunat din trambita dupa cel de al saselea. Il anunta.

   Apoi urmeaza sa se implineasca ceea ce acel inger puternic anuntase:

   15 Îngerul al şaptelea a sunat din trâmbiţă. Şi în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: „Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor.”

   Branham, neamurile, "mireasa", alesii NIMENI NU ARE NICI O SINGURA LEGATURA CU ACEST SCENARIU BIBLIC.

   Branham, si nimeni altul nu exista in Apoc10:7 deoarece acolo nu este nimeni prezent, si nici nu este vorba despre taina botez, Cina, Babilon.

   Nu.

   Acolo dupa cum vedem clar ESTE UN ANUNT al acelui inger care coboara din cer despre ce va face ingerul al 7 lea cand ii vine momentul sa trambiteze. Apoi vine si trambiteaza si descopera taina cand Cristos preia conducerea asupra lumii.

   Asta era asteptarea tuturor prorocilor din vechime. Probabil de aceea nu exista si cuvantul "apostoli" in text "vestită de El robilor Săi, prorocilor."

   Asta era promisiunea ca El intr-o zi va prelua conducerea lumii. Nu are nimic cu inventiile lui Branham cica "TAINE" care nici macar nu sunt taine. SUNT PLAGIATURI si cele mai multe sunt evidente din Biblie si au fost predicate si de Luther si Wesley si multi mult altii nu era nevoie de un autoproclamat inger.
   lica

   Ștergere
  2. Simeone bate campii si face orisice numai sa nu dea raspuns la faptul ca Branham a plagiat furat si mintit despre faprul ca are taine si revelatii. Nu vedeti ca nu zice nimeni nimic. Adi ai facut o rteaba minunata ai rupt falca leului si ai doborat pe Goliat la pamant. Dumnezeu iti va da rasplata si la ceilalti frati care lupta cu adevarul inpotriva la minciunile de la Mesaj. AM fost manipulati si condusi prin frica si nu era nici unul dintre noi ca goliat-branham de mare dar pana unii viteji ca voi s-au ridicat si au tintit unde trebe. in cap. in domnia celui care ne ameninta si ne stapanea cu minciuna si frica. Domnia minciuni si a lui Branham asupra noastra s-a sfarsit. Sangele lui Isus sa ne spele de pacatele idolatriei si a invataturilor false. Ne pocaim Doamne care ai mila de cei care iubesc adevarul Tau mai mult ca viata lor. Iarta faradelegea si neascultarea noastra ne intoarcem la Domnul, numai la El este mantuire, bunatate, iertare. Omul este slab si piere dar Cuvantul tau Domane nu piere veci vecilor. Iata idoli nostrii s-au prabusit si au fost aratati ca minciuni, iata ca Numele Tau se inalta din nou peste popor. Tu sa fii slavit Doamne Isuse.

   Ștergere
 4. WMB il face pe Pavel primul mesager al bisericii.

  Dar Biblia ne spune ca ""Prorocii au tinut pana la Ioan..".Deci unde mai este loc de un alt proroc/mesager dupa modelul vechi testamentar daca prorocii au tinut pana la Ioan? Se contrazice Biblia ?

  Branham a preluat aceasta teorie de la Dr.Larkin dar din pacate nu ia vazut greselile .A continuat sa o propage cu mult zel deparca era "'inventia lui"". Chiar Isus desfiinteaza aceast model legalist vechi testamentar cu "'unul singur trimis la poporul lui D-zeu"' si trimite din star 12 ucenici in misiune!. Odata ii trimtie cat timp era pe pamant apoi ii trimite inainte de a se inalta la Cer.

  ""Duceti-va in toata lumea...."" ""Si aceste semne VOR urma pe CEI ce vor crede..."".

  Deci nu doar un singur om trimis cu un mesaj si cu manifestari supranaturale ci mai multi....se potriveste si cu prorocia Anei Schreder care spunea ""mesajul tau si al celorlalti va precede a doua venire..."".

  Cat egoism trebuie sa ai sa desfiintezi modelul Nou Testamentar stabilit de insusi Domnul Isus si sa pui in locul lui un model invechit,legalist ,vechi testamentar? Egocentrism mistic...toate predicile lui WMB este vorba doar despre el si mesajul lui...

  .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Din cate vad ce spune Russel cam toate Epocile Bisericilor (nu ma laud dar cartea aia mare de Epoci tiparita de mine la Cluj am citit-o de vreo 7-8 ori) sunt o combinatie ciudata dintr dr Larkin, Russel, adventisti (caci martori vin din adventisti intr-un fel), combinat cu penticostalism si o parte din slujba lui Branham de vindecare.

   Si Russel are scris pe mormant ca e mesagerul laodicean:
   http://harvestmessenger.com/2013/10/31/do-bible-students-worship-charles-taze-russell/

   Branham nu a adus absolut nimic nou.

   Toate aceste idei de "Epoci", unele interesante, altele ciudate, altele frumoase, sunt totusi fara suport biblic integral. Sunt supozitii. Sunt inchipuiri. Sunt idei.

   Branham a intrat urat de tot in zone in care nu s-a priceput deloc creand confuzie zi contradictie.

   Poate daca stia de google si wikipedia nu ar fi avut curajul sa copieze ideile ( multe false) altora din istorie si sa le prezinte ca "revelatie proprie" de teama ca intr-o zi vom blogari toate debitarile lui.

   Ștergere
 5. La taina a 6-a este samanta pentru dumnezeirea lui Branham.

  "este taina Hristosului cel Viu, acelaşi ieri, azi şi în veci" adica Branham ! (We know William Branham is Christ among us and the hope of our glory, Miguel Jimenez. peste tot gasesti asta)

  Numărul şase: este taina Hristosului cel Viu, acelaşi ieri, azi şi în veci. Galateni 2:20, Evrei 13:8 şi încă multe alte versete.

  Raspuns gresit frate Branham, Biblia nu ne spune ca in aceste versete este ascunsa o taina!

  Evrei 13 :8 Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!

  Galateni 2 :20 Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine."

  RăspundețiȘtergere
 6. Abel tu esti un Cain si cu Lica Nemes sunteti doar niste acuzatori falsi caruia nu trebuie sa fie frica nimanui care este la mesaj doar niste defaimatori si urmasi ai lui Cain Domnului Isus Cristos nu ii place jertfa voastra.Daca sunteti orbi si goi uitatai-va in vechiul testament ca idee ce a spus chiar Isus vrasmasie voi pune intre samanta ta a sarpelui si intre samanta ta a femeii ce samanta avea femeia si ce samanta avea sarpele te pomenesti ca vreun par sau mar chiar ata de orbi sunteti?Va-si spune mai multe dar toate la timpul lor va invit pe acest blog www.facliaiubirii.wordpress.com

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Domnule Anonim, as dori sa clarificam un lucru! Ai spus despre Abel si Lica ca sunt niste defaimatori si urmasi ai lui Cain. Acum as dori sa vedem impreuna problema care ai ridicat-o aici spunand ca noi nu putem sa o vedem pentru ca suntem orbi!

   1- Samanta femeii = Isus Hristos ?

   2- Samanta sarpelui = Toti cei ce fac voia celui rau?

   1- Acum spune-mi te rog ce urmasi fizic are Isus Hristos?
   Nu are, ci are doar urmasi spirituali!

   -Galateni 3:22 Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduinţa să fie dată celor ce cred prin credinţa în Isus Hristos.
   -Galateni 3:26-27 Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.
   Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos.
   -Ioan 1:12-13 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

   2- Sarpele are urmasi fizic, sau spiritual?
   Intodeauna biblia ne vorbeste de fii deavolului, niciodata de fii sarpelui!

   -Ioan 8:44 Voi aveţi de tată pe « diavolul »; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.
   1 Ioan 3:10 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii « diavolului ». Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său.
   1 Ioan 3:8 Cine păcătuieşte este de la « diavolul », căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările « diavolului ».
   Ioan 8:44 Voi aveţi de tată pe « diavolul »; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.
   Matei 13:38 Ţarina este lumea; sămânţa bună sunt fiii Împărăţiei; neghina sunt fiii « celui rău » .
   1 Ioan 3:12 nu cum a fost Cain, care era de la « cel rău » şi a ucis pe fratele său. Şi pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite.
   Evrei 11:4 Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă, măcar că este mort.
   Efeseni 2:8 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
   Romani 10:9 Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fimântuit.
   Romani 5:12 De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit…
   Romani 5:14 Totuşi moartea a domnit, de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a Celui ce avea să vină.
   Romani 3:19 Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu.

   Ștergere
  2. Ar fi bine daca am putea lasa si comentarii pe blogul tau!

   Ștergere
  3. Uite ce baliverne scrie acolo saracul de el:

   "Mesajul este un lucru pe care Dumnezeul il trimite la fiecare om care crede in numele lui Isus Cristos si implineste acest Cuvant al lui Dumnezeu,trebuie inteles duhovniceste nu este un truc,nu este o inchipuire,nu este o farsa cine crede ca poate de unul singur se insala,avem nevoie de un indrumator avem nevoie de un calauzitor.Isus a trimis pentru aceasta pe cineva care sa deschida aceasta carte sfanta care este biblia."

   Ștergere
  4. Auzi scopul lui:

   "M-am gandit in cele din urma sa ma folosesc de acest blog in a raspunde la o sumedenie de acuzatori si falsi crestinii in ai acuza de ceea ce fac dar ceea ce este mai rau este faptul ca nu realizeaza ce fac prin exprimare si prin vorbire ,vreau sa va spun ca sunt dupa cum stiti si din mesaj 3 feluri de crestini in realitate..."

   M-ai bine ai prezenta dovezi despre branhamism si nu ai mai apara minciunile din mesaj.

   Nu mai aveti pic de bun simt ca NICI O VORBA NU MAI ADUCETI DESPRE DOVEZILE DIN MESAJ sau Biblie ca ar fi adevarat, dar in schimb jigniti pe cei care va ajuta cu adevarul lui Dumnezeu sa descoperiti ca sunteti inselati de Branham.
   Secta !

   Ștergere
  5. Adevarul starneste impotrivire. Mai acuzatori falsi ca si cei ce urmeaza mesajul lui Branham nu sunt pe pamantul asta.

   Ti-a cam pierit faclia iubirii frate.

   Dupa cum vorbeste cu noi ar trebui sa fie faclia urii nu a iubiri, numele blogului sau.

   Atata a tras concluzie si a vazut el din tot acest blog? Ca noi banuim cum ca Eva ar fi mancat mar sau par? E de ras.

   E nostim.

   Nu mai puteti apara minciunile din mesajul lui Branham. Nu aveti cu ce decat cu texte ca ale tale ieftine si rautacioase.

   Ștergere
  6. Auzi aici:

   "cine crede ca poate de unul singur se insala,avem nevoie de un indrumator avem nevoie de un calauzitor.Isus a trimis pentru aceasta pe cineva care sa deschida aceasta carte sfanta care este biblia"

   Asa am crezut si noi odinioara, asa cred toti cei ce sunt prinsi intr-o secta. Si evident, acel "calauzitor" nu este nimeni altul decat liderul sectei, cineva care isi atribuie sie un rol de profet si semi-zeu, fiul al omului, ilie restauratorul, moise, etc.

   ABEL

   Ștergere
  7. Isus le-a pus înainte o altă pildă şi le-a zis: "Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânţă bună în ţarina lui.

   Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină între grâu şi a plecat.
   Când au răsărit firele de grâu şi au făcut rod, a ieşit la iveală şi neghina.

   Robii stăpânului casei au venit şi i-au zis: "Doamne, n-ai semănat sămânţă bună în ţarina ta? De unde are, dar, neghină?"

   El le-a răspuns: "Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta." Şi robii i-au zis: "Vrei, dar, să mergem s-o smulgem?"

   "Nu", le-a zis el, "ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeţi şi grâul împreună cu ea.
   Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune secerătorilor: "Smulgeţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grânarul meu."

   Ștergere
  8. Isus Hristos in evanghelia mea a trimis 12 ucenici in misiune,si nu doar UNUL!. Odata ia trimis cat timp era pe pamant apoi ia trimis inainte de a se inalta la cer: ""Duceti-va in toata lumea si PREDICATI Evanghelia..."". Apo trimiterea din Marcu...Toate sunt la plural.

   Apoi avem situatia din Fapte unde erau cei 12 care predicau .

   Deci de ce Isus nu a trimis UNUL singur daca D-zeu isi respecta Cuvantul Sau si "'modelul biblic este unul singur in fiecare generatie?"".Am citat din afirmatiile lui Branham,Frank...acestia doi sustin un model vechi testamentar de tipul ""unul singur la poporul lui D-zeu"".

   Ștergere
  9. Exact. Dupa Isus si apostoli care au semanat samnata buna au venit unii care s-au autointitulat profeti si au semnata samnat rea dovada ca la testul Cuvantului s-au dovedit profeti mincinosi iar oamenii pe care ei i-au inselat au ajuns sclavii lor nemaidorind sa auda de adevarul Bibliei lui Dumnezeu ci mai degraba sa apere minciuna si inselatoria religioasa a profetilor mincinosi care amagesc oamenii prin semne si minuni dar invatatura lor este minciuna si otrava

   Ștergere
  10. faclia prostiei a urii si a ignorantei

   Ștergere
  11. faclia urii zice ca "nu este o farsa cine crede ca poate de unul singur se insala," da ai dreptate Branham se inseala ca a crezut ca de unul singur stie tot..

   Ștergere
  12. Matei24
   24 Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.
   25 Iată că v-am spus mai dinainte.
   26 Deci dacă vă vor zice: „Iată-L în pustiu”, să nu vă duceţi acolo! „Iată-L în odăiţe ascunse”, să nu credeţi.

   Ștergere
  13. Voi nu puteti avea Dragoste in voi si nici nu puteti sa zice ca sunteti unsi cu Duhul Sfant pentru ca voi stricati Cuvantul lui Dumnezeu aveti ura pentru acest mesaj care este de la Dumnezeu voi Adi Abel si Lica tocmai va-ti deparatat de credinta si loviti fara sa va dati seama in Cuvantul lui Dumnezeu dar am cu ce va dovedi ca acest Fr Branham este Ingerul Bisericii Laodiceea asa cum si Pavel a fost Ingerul bisericii din Efes aceste lucruri care sunt scrise in Apocalipsa nu se refera la asezarile din Turcia unde sunt aceste biserici si se refera la Timpul din care facem parte noi in prezent precum si din timpurile din care a inceput credinta din timpul lui Pavel adica in Efes unde chiar Pavel spune ca s-a luptat cu fiarele adica mai exact fiarele din oamenii asa cum sunteti si voi astazi doar niste fiare care ati citit acest mesaj al Fr Branham si cautati sa il faceti un plagiat dar nu este deloc un plagiat de va macina atat in gandirea voastra si in simtirea voastra.Voi meritati pentru asta exact ceea ce va va da Dumnezeu ca rasplata.adica moartea a 2 -a precum pieirea si nu ma speri de voi de tot ce ziceti de rau pentru ca vam studiat foarte bine doar sa va uitati pe blogul meu si sa luati aminte la ce voi scrie D.I din Hunedoara.

   Ștergere
  14. Dane ori comentezi aducand dovezi ori nu mai am nevoie de ideile tale toxice si nebiblice. Ti le sterg daca ataci fratii.

   I-ai atacat dar nu ai adus nici o dovada ca ei au gresit in ceva si il aperi pe Branham care minte minte minte la foc continuu. Ce duh te conduce?

   Auzi sa-ti fie clar ceva:
   Urmeaza-ti profetul mincinos daca asta iti place si lasa pe altii sa urmeze pe Domnul isus daca asta le place. Nu te mai baga in alegerea cuiva.

   Branham nu v-a invatat sa aveti pic de respectfata de altii care nu sunt ca si voi. Toata viata voastra numai atacuri ati lansat. Dar vi se intoarce fi sigur de asta.

   Si inca mai pomeniti de iubire??? Sunteti de rasul lumii.

   Pe acest blog nu mai esti bine venit cu atacuri.

   Ștergere
  15. Eu il astept cu bratele deschise , dar cu conditia sa aiba dovezi biblice la ceea ce spune! As dori sa ii las un coment pe blogul sau ,insa nu pot, numai daca iti caci cont! Pacat.

   Ștergere
  16. Lasa-i in pace Lica, sa aiureze si sa faca circ cat vor, ca prin asta isi dau singuri autogol.

   Un om cu mintea sanatoasa (la Mesaj sau nu) isi poate astfel forma usor o parere despre sanatatea lor psihica si spirituala.

   Ștergere
  17. Asa ca vedem azi ce nu am gandit vreodata ca vom vedea. Ca marile "taine" nu au fost niciodata taine si ca "mesajul orei" nu a fost niciodata mesajul orei si ca toate sunt produse ale imaginatiei lui Branham. Cineva ar trebui sa plateasca pentru inselatoria asta. Ma rog ca Dumnezeu sa scape pe cei sinceri din inchisoarea branhamista.

   Ștergere
  18. "Botezul a fost facut in Tata, Fiu si Duh Sfant din vremuri timpuri, insa noi stim asta si de aceeia iti aducem aminte ca trebuie sa porti pancarta pe spate „Profet fals”!"

   E bună asta cu parcarta. Branham a cerut-o.

   Dacă Branham nu mai poate purta pe spate pancarta cu însemnul de "profet fals" atunci să o poarte urmașii lui pentru că ei sînt reprezentanții lui.

   Ștergere
 7. Multumim pentru frumoasele complimente, domnule care pretinzi ca tii "faclia iubirii". Cred ca ne sunt de-ajuns deocamdata, in caz contrar, vom mai citi pe blogul dumitale...

  ABEL

  RăspundețiȘtergere
 8. Cum Dumnezeu L-a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere
  pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea
  bine şi îi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de
  diavolul; căci Dumnezeu era cu El
  (Faptele Apostolilor 10:38).
  În Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată:
  deci despre Mine însumi mărturisesc Eu, şi despre Mine mărturiseşte şi Tatăl, care M-a trimis.”( Ioan 8:17-18)

  RăspundețiȘtergere
 9. Efeseni 1 :17-23 Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Amin. Minunat e ca primim intelepciune si descoperire lumina pricepere cunoastere de la Dumnezeu. Acces liber gratuit la bogatiile lui DUMNEZEU PRIN ISUS CRISTOS in mod personal fara papi fara profeti fara mincinosi. Ce vreti mai mult decat PERFECTIUNEA LUI DUMNEZEU? Profeti inselatori vreti? profeti mincinosi vrei? luati-i si mergeti cu ei de aici.
   Noi avem la cine sa mergem pentru revelatie. la Tatal Slavei, El da, El ne da tot ce a hotarat sa dea oricui crede si cauta aceste lucruri duhovnicesti. si aici se vede ratacirea branhamismului si a celorce urmeaza pe Branham si mesajul lui.

   Ștergere
  2. Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos. Cine este Acesta?

   Ștergere
  3. -Dumnezeu L-a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere
   pe Isus din Nazaret!
   -îi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de
   diavolul; căci Dumnezeu era cu El !
   -Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei !
   -El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile !

   Ștergere
 10. 2 Corinteni 1 :17-22 În luarea hotărârii acesteia, am lucrat eu în chip uşuratic? Sau hotărârile mele sunt nişte hotărâri pe care le iau în felul lumii, ca să fie în mine „da, da” şi „nu, nu”? Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră faţă de voi n-a fost şi „Da” şi „Nu”. Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan şi prin Timotei, n-a fost „da” şi „nu”, ci în El nu este decât „da”. În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „da”; de aceea şi „Amin”, pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu. Şi Cel ce ne întăreşte împreună cu voi, în Hristos, şi care ne-a uns, este Dumnezeu. El ne-a şi pecetluit şi ne-a pus în inimă arvuna Duhului.

  As dori sa vedeti un lucru pe care Pavel ne invata:
  -Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră faţă de voi n-a fost şi „Da” şi „Nu”.
  -Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan şi prin Timotei, n-a fost „da” şi „nu”
  -ci în El nu este decât „da”.
  De ce atunci in mesajul lui Branham, tot e si da si nu? O data alba, odata neagra!

  RăspundețiȘtergere
 11. Frate Adi d-l sa te binecuvinteze pentru efortul depus, mergi inainte in lucrare de mult te urmaresc cu mare interes Vasile de la Alba Iulia . Pace si prietenie .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Rugati-va Domnului pentru ca Domnul sa-si faca lucrarea lui, Nu sunt meritele mele ci ale lui! Va rog nu dispretuiti pe fratii de la mesaj, am fost si noi acolo si mai avem inca familii printre ei si cred ca Domnul e capabil sa lucreze si sa isi indeplineasca lucrarea! Trebuie sa fim contra Branhamismului, insa nu trebuie sa fim contra fratilor!

   Ștergere
 12. Eu vorbeam cu un--un domn nu cu mult timp în urmă, un teolog Creştin şi un gentleman. El a zis, „Domnule Branham, noi refuzăm toate descoperirile.”
  Eu am zis atunci, „Atunci tu trebuie să-L refuzi pe Jesus Christos, pentru că El este descoperirea lui Dumnezeu; Dumnezeu descoperit în trup uman.” Dacă tu nu vezi aceasta, tu eşti pierdut. Jesus a spus, „Dacă voi nu credeţi că Eu sunt El, voi veţi muri în păcatele voastre.” Dacă tu nu poţi să crezi aceasta, tu eşti pierdut. Voi Îl puneţi pe El a trei-a persoană, a doua persoană, sau oricare altă persoană în afară de Dumnezeu; tu eşti pierdut! „ Dacă voi nu credeţi că Eu sunt El, voi veţi muri în păcatele voastre.” O DESCOPERIRE.
  UNSII DIN TIMPUL SFARSITULUI_ JEFF.IN V-5 N-3 SUNDAY_ 65-0725M Par. 54

  Raspuns : De ce trebuie deformata biblia? Isus a spus cu totul altceva! Isus nu a spus "EU sunt EL" !

  -Ioan 8 :24-27 De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.”
  „Cine eşti Tu?”, I-au zis ei. Isus le-a răspuns: „Ceea ce de la început vă spun că sunt. Am multe de zis despre voi şi de osândit în voi; dar Cel ce M-a trimis este adevărat; şi Eu, ce am auzit de la El, aceea spun lumii.” Ei n-au înţeles că le vorbea despre Tatăl.

  RăspundețiȘtergere
 13. Acum, doar să vă las să vedeţi ceva micuţ aicea, dacă voi puteţi să o suportaţi.
  Când Isus a fost manifestat în Vechiul Testament, într-o Teofanie, în Persoana lui Melchisedek, nu o preoţie, ci în Persoană, Omul, vedeţi? Pentru că acest om nu a fost încă născut, ci El era într-o Teofanie, deci El nu avea nici tată nici mamă; El era Dumnezeu Însuşi. El a fost manifestat într-o Persoană care se numea Regele Salemului, care înseamnă, Regele Păcii şi Regele Neprihănirii (dreptăţii). Vedeţi? El era Melchisedek; El nu avea nici tată nici mamă, început sau sfârşit al vieţii. Vedeţi? Era Jesus într-o Teofanie, în forma unui om. Vedeţi aceea?
  Apoi, El a fost făcut de fapt Trup Omenesc şi a locuit printre noi în Persoana lui Jesus Christos Însuşi, născut din fecioara Maria. El a venit în acea formă ca să poată muri şi apoi să meargă înapoi în Ceruri. Acum, în aceste zile din urmă El a promis să se manifeste El Însuşi iarăşi în Plinătatea Trupului său în Duhul. Vedeţi?
  CHRISTOS DESCOPERIT IN PRORPIUL SAU CUVANT_ JEFF.IN V-4 N-10 SUNDAY_ 65-0822M par. 141


  Acum, Jesus a fost făcut în asemănarea Lui. Acum, motivul că acolo este o diferenţă între Dumnezeu şi Jesus: Jesus a avut un început, Dumnezeu nu are început. Melhisedek nu a avut un început, iar Jesus a avut un început. Dar Jesus a fost făcut în asemănarea Lui, rămâne un preot pentru totdeauna.
  EVREI. CAP.7.PT.1_ JEFF.IN HEB SUNDAY_ 57-0915E Par. 292-25 (În Rom. 1625 pag. 284)

  Raspuns: Vedeti ca sunt doua lucruri contrare care nu se leaga. Melhisedek era Isus si Isus e diferit de Dumnezeu pentru ca are inceput. Melhisedek nu are inceput iar Isus are inceput. Nu mai inteleg nimic!

  RăspundețiȘtergere
 14. Nici un om nu are dreptul să predice Evanghelia până când el nu a îngenunchiat pe acele nisipuri sacre înapoi acolo, în Prezenţa Acelui Stâlp de Foc, şi a auzit Glasul lui Dumnezeu vorbindu-i.
  CRISTOS IDENTIFICAT AL TUTUROR EPOCILOR_ BIRMINGHAM.AL THURSDAY_ 64-0409 Par. E-40

  De aceea, nici un om nu are nici un drept să predice Evanghelia, decât dacă el a fost, la fel ca Moise, înapi acolo pe acele nisipuri sacre, acolo unde numai el şi Dumnezeu singuri au stat; până când un om nu se naşte din nou şi stă acolo, faţă în faţă cu Dumnezeu, şi ştie.
  DE CE SUNT IMPOTRIVA RELIGIEI ORGANIZATE_ JEFF.IN V-12 N-1 SUNDAY_ 62-1111E Par. 229

  Şi un adevărat Creştin real, adevăratul Credincios în Dumnezeu, aşteaptă după Domnul pentru aceste lucruri... Aşteptaţi după slujba voastră, dacă voi simţiţi o chemare; fiţi siguri (asiguraţi-vă) că este Dumnezeu. Asiguraţi-vă că aceea este corect.
  INCERCAND SA FACI LUI DUMNEZEU UN SERVICIU_ JEFF.IN V-4 N-8 SUNDAY_ 65-0718M Par. 44

  Şi dacă majoritatea slujitorilor astăzi, nu ar lua-o din punct de vedere intelectual, ci ar merge înapoi în spatele deşertului, aşa cum a fost, şi ar sta acolo până când un Mesaj ar veni de la Dumnezeu, şi i-ar aşeza poziţional pe ei în slujbă, atunci toţi diavolii din chinuri nu ar putea să-i scuture (jos) de la aceasta. Atunci tu ştii că eşti chemat.
  PERSEVERENTA_ S.PINES.NC FRIDAY_ 62-0608 Par. E-32

  Nimeni altul decât un Levit nu ar fi trebuit să se atingă de acel Chivot. Aceea merge să ne arate că nimeni în afară de unsul lui Dumnezeu nu trebuie să se atingă de acel Cuvânt.
  ÎNŢELEPCIUNE CONTRA CREDINŢĂ_ JEFF.IN V-3 N-17 SUNDAY_ 62-0401 Par. 31-5 `

  Nici un om nu are vre-un drept să predice, decât dacă voi sunteţi ca Moise, (voi) L-aţi întâlnit pe El în acel pământ sacru; acel Stâlp de Foc atârnând aicea, acolo unde el ştie unde este el. Vedeţi?
  CASA VIITOARE_ JEFF.IN V-3 N-5 SUNDAY_ 64-0802 Par. 37-1

  Raspuns: Nu e biblic asta! Biblia spune: „Dacă râvneşte cineva să fie episcop, doreşte un lucru bun.”.De ce nu spune biblia ca el nu poate, decat daca s-a intalnit cu Domnezeu, sau cu acel stalp de foc?

  RăspundețiȘtergere
 15. Câţi dintre voi credeţi că, cu predicarea Mesajului şi acestui Cuvânt, că Fratele Sink, şi voi credeţi aceea prin mărturia Duhului Sfânt, că Fr. Sink ar trebui să fie ordinat şi trimis din acestă biserică aicea, ca un slujitor al Evangheliei, ca să proclame aceste Mesaje aşa cum a fost predicat aicea azi dimineaţă, peste tot unde el va putea să meargă în lume, unde Domnul îl va trimite?
  CRESTINISM CONTRA IDOLATRIE_ JEFF.IN V-8 N-2 SUNDAY_ 61-1217 Par. 218

  Dacă Tu vei veni să--să iei pe oricare dintre Îngerii Tăi, slujitorii Tăi, servii Tăi, ei vor trebui să fie treieraţi mai întâi, conform cu aceste Mesaje care noi le-am predicat aicea. Tu îi vei ţine responsabili, pe slujitorii Tăi.
  EPOCA SARDIS - JEFF.IN ROJC 329-372 FRIDAY_ 60-1209 Par. 21

  Raspuns: Doar Cuvantul lui Dumnezeu ar trebuii predicat in toata lumea, nu mesajele!

  RăspundețiȘtergere
 16. Şi fiind faptul că Pastorul are o singură slujbă (însărcinare), el este un profet; cuvântul (Englezesc) „predicator” înseamnă „profet”. Acela este un descoperitor (vizionar) al Cuvântului (un profeţitor).
  RÂNDUIALA BISERICII _ C.O.D. _ JEFF.IN COD THURSDAY_ 63-1226 Par. 879-35

  Raspuns: Un pastor in biblie nu inseamana un profet!

  1 Petru 5:1-5 Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca şi ei, un martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită: păstoriţi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine.
  Nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţire, ci făcându-vă pilde turmei.
  Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa care nu se poate veşteji, a slavei.

  Tir 1:5-9 Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit şi să aşezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit: dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioşi, care să nu fie învinuiţi de destrăbălare sau neascultare. Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană; nu încăpăţânat, nici mânios, nici dedat la vin, nici bătăuş, nici lacom de câştig mârşav; ci să fie primitor de oaspeţi, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat; să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă şi să înfrunte pe potrivnici.

  RăspundețiȘtergere
 17. Slujitorii vor fi judecători

  Ştiind cu siguranţă că în ziua judecăţii, noi vom fi aduşi faţă în faţă cu acestă generaţie. Şi fiind slujitori, noi vom fi judecători. Şi oamenii cărora noi le-am vorbit, şi atitudinea lor faţă de Cuvântul pe care noi le-am adus lor, va determina destinaţia lor eternă. De aceea, Doamne, în acea zi, noi vom fi un judecător „pentru” sau „împotriva” generaţiei către care am predicat.
  DISCERNEREA DUHULUI_ PHOENIX.AZ V-9 N-3 TUESDAY_ 60-0308 Par. 1

  Raspuns: Asta din ce Biblie e luata?

  RăspundețiȘtergere
 18. Când ai fost tu salvat

  Tu nu ai fost salvat într-o zi anume. Tu ai fost din totdeauna salvat. Jesus doar a venit să pretindă aceea, dar tu ai fost salvat de la început, pentru că tu ai avut Viaţa Veşnică de la început.
  CASA VIITOARE_ JEFF.IN V-3 N-5 SUNDAY_ 64-0802 Par. 34-3
  Când tu Îl accepţi pe Christos tu eşti salvat, dar tu nu eşti convertit până când tu nu primeşti Duhul Sfânt.
  DUMNEZEU ASCUNZANDU-SE IN SIMPLITATE_ ALBQ.NM FRIDAY_ 63-0412E Par. E-138

  Raspuns: Deci, tu ai fost salvat dintodeauna, tu ai fost salvat de la inceput, insa cand tu il accepti tu esti salvat! Nu am inteles nimic!

  RăspundețiȘtergere
 19. Salvat prin har sau prin sange?


  Acum, ţineţi minte, noi doar am trecut prin aceasta în această dimineaţă. Tu nu ai fost salvat prin Sânge, salvarea ta este doar păstrată prin sânge. Dar tu eşti salvat prin har, prin credinţă, crezând aceasta.
  Dumnezeu a bătut la inima ta pentru El te-a predestinat. Tu ai privit în sus, şi crezând, ai acceptat.
  ADOPTIA (INFIEREA)_ JEFF.IN AD.PT.4 SUNDAY_ 60-0522E Par. 54

  -Romani 5:9 Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu.
  -Efeseni 1:7 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său
  -Coloseni 1:14 în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.
  -Coloseni 1:20 şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.
  -Evrei 9:14 cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui Viu!
  -Evrei 10:19 Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt,
  -1 Petru 1 :18-19 căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.
  -Fapte 20 :28 Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.
  -Romani 3:24 Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.

  RăspundețiȘtergere
 20. A "descoperi" ce nu este scris...

  Pecetea a treia, predicat în 20 martie 1963

  ...
  În timp ce el depune jurământul acesta, răsună șapte tunete și apare călărețul. Când a fost răpit Ioan, a trebuit să scrie tot ce a văzut. El a început să scrie, dar îngerul a spus: ,,Nu scrie. PecetIuiește.” Ce s-a spus? ,,Pecetluiește; nu spune nimic.” Ele urmeazã să fie descoperite, dar nici măcar nu sunt scrise în Biblie.
  ...
  Eu cred cã acum aveți claritate deplină și vom aștepta să se împlinească. În ultimele zile se va ridica undeva un bărbat uns. Voi veți auzi o mulțime de fanatici și alții, dar acesta este numai Satana care încearcă să-i îndepărteze pe oameni de proorocul adevărat când va veni. Dar totul va fi confirmat. Voi știți ce a fost Ilie; fiți atenți și atunci veți recunoaște. Aleșii o vor ști, dar ceilalți nu! Ei sigur nu vor ști. Ei vor greși ținta cu un milion de mile.

  ----------------------------------------------------

  Fraţilor, pentru voi am spus aceste lucruri, în icoană de vorbire, cu privire la mine şi la Apolo, ca prin noi înşine să învăţaţi să nu treceţi peste "ce este scris"... 1 Corinteni 4:6

  Căci noi, cei vii, totdeauna suntem daţi la moarte din pricina lui Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru muritor.

  Astfel că, în noi lucrează moartea, iar în voi viaţa.

  Însă, fiindcă avem acelaşi duh de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: "Am crezut, de aceea am vorbit!", şi noi credem, şi de aceea vorbim. 2 Corinteni 4:11~13

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ap Pavel ne spune sa NU trecem peste ce ESTE scris. Deci ce vorbesti tu aici?Ce taine obscure aduci,care nu se potrivesc cu ceea ce ne invata apostolii?

   "" Ele urmeazã să fie descoperite, dar nici măcar nu sunt scrise în Biblie."". Asta e o fraza adaugata de Branham dar nu are nici baza Biblica!. Este o inventie marca Branham. Unde scrie in Biblie ca urmau sa fie descoperite? Te ghidezi dupa Branham care adauga si le rastalmacea dupa propriu lui plac.

   Ștergere
 21. Ai desfiintat rand pe rand toate minciunile lui Branham. D-zeu sa te binecuvinteze frate Adi.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mersi, mai sunt cateva si aici: https://exmesajulorei.wordpress.com/

   Ștergere
  2. multumesc frumos.

   Ștergere
 22. Nu am vazut nicaieri asa o prezentare de buna care arata ca asa zis 'mesajul acestui timp' este in realitate o minciuna gogonata si sa mustre Dumnezeu minciuna si pe conducatori care vor sa minta mai departe poporul.

  RăspundețiȘtergere
 23. Frate Lica am o rugaminte. Nu poti sa faci scrisul mai mare si aici ca sa vad si eu mai bine ca tare ma oboseste scrisul mic. Am citit de 4 ori aici.Multumesc frumos si Domnul nostru Isus Hristos sa va binecuvinteze fratilor care lucrati aici.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Am rezolvat. Ar trebui mai multe modificari facute, dar nu am timp chiar acuma.

   Dumnezeu sa te binecuvanteze si pe tine.

   Ștergere
 24. „Dacă puteţi să-mi arătaţi un pasaj din Scriptură sau aduceţi-mi o poveste, o poveste adevărată, care să-mi arate că oamenii au fost botezaţi în Biblie în numele de „Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt” sau dacă-mi aduceţi o carte de istorie, o pagină din istorie în care cineva a fost botezat vreodată în numele "Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt", înainte de Conciliul de la Niceea al Bisericii Catolice, doar să-l aduceţi la mine, şi eu voi agăţa o pancartă pe spatele meu, şi voi traversa Jeffersonville cu voi împreună, suflând în trâmbiţe, şi voi scrie pe ea:„ACESTA ESTE UN PROFET FALS CARE ÎNŞALĂ OAMENII.” (Descoperirea lui Isus Cristos, nr. 1, Apocalipsa, pagina 37)

  Raspuns gresit frate Branham, Biblia nu ne spune ca in acest verset despre botez este ascunsa o taina!

  Iar ca raspuns la ceea ce ne-ai spus in textul de sus, iata raspunsul, desi l-am mai publicat in alt articol pe blog:

  „Cât priveşte botezul, botezaţi în modul următor: după ce ai făcut tot ce trebuie, botezaţi în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh, într-o apă vie (apă curgătoare). Dacă nu ai apă vie, botează-l în altă apă; dacă nu te poţi servi de apă rece, foloseşte apă caldă. Varsă de trei ori apă pe capul lui: în numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”
  (Didahia Apostolilor, capitolul VII, versetele 1-3, Dicţionar Enciclopedic al Bibliei, Alexander Westphal, pagina 800).
  http://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html

  Didahia este datată de cei mai mulţi oameni de ştiinţă între sfârşitul primului secol şi începutul celui de-al doilea secol.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Didache

  „Aduceau pe aceştia (creştini), într-un loc în care exista apă şi primeau botezul în numele Tatălui, Domnul universului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi Duhul Sfânt.”
  (Iustin Martirul , 100-163 d. Hr., Părinţii Apostolici, 61, 3)

  „Am primit botezul pentru iertarea păcatelor în numele lui Dumnezeu Tatăl şi în numele lui Isus Hristos, Fiul întrupat, care a murit şi a înviat, şi in Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.”
  (Irineu, 177 AD, Demonstrarea apostolice, 3, 32)

  „După căderea unuia dintre ei, el a ordonat celor unsprezece, atunci când se întoarce la Tatăl Său după înviere, să meargă şi să înveţe toate naţiunile şi să îi boteze în Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.”
  (Tertulian, 160-220 AD, prescrierea de eretici, c. 20, 1-9)

  Culmea trinitarismului nu a fost adusa prin botezul în titlurile Tată, Fiu şi Duh Sfânt! Botezul a fost facut in Tata, Fiu si Duh Sfant din vremuri timpuri, insa noi stim asta si de aceeia iti aducem aminte ca trebuie sa porti pancarta pe spate „Profet fals”!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. e tare asta! Si-a zis Branham singur cine e.

   Ștergere
 25. Priviti fanatismul in toata splendoarea. Ce discutii si mai ales ce atitudine ostila si agresiva ....asa este cand oamenii au impresia ca detin adevarul absolut.

  https://www.facebook.com/maleahi.ioan?fref=ts

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mesajul este fals28 mai 2017, 09:02

   A sters contul?

   Ștergere
  2. Nu.A interzis sa mai fie publice postarile. :)

   Nu inteleg de ce se feresc,dupa ce erau atat de viteji si atacau pe toata lumea... Tot cu ascunzisuri umbla frankistii astia. Nimeni sa nu vada si nu stie nimic de la ei,dar in schimb ei sa stie si sa critice pe toti si pe toate.

   Ștergere
  3. Sunt si mari antreprenori.Au ferma de crescut fazani. Si nu doar pasari,ci si cresc si hranesc fazani bipezi,care dau mai departe aiurelile lui Ewald Frank si a le lui Branham. :)

   Ștergere
  4. Daca ai fi citit ceea ce scrie te-ai fi speriat de ce pot debita unii...

   Cica: "" Cine nu crede in slujba robului credincios nu crede in Evanghelie"".

   Sau alta: "" Cine nu e botezat in Numele Domnului Isus nu e botezat deloc!"".

   ""Cine e in denominatiuni are semnul fiarei"".

   Toate aceste ineptii erau facute pe un fond colorat. :)

   Ștergere
  5. Rectific. Se pot vedea postarile.Probabil a fost ceva de la facebook.Dar tot imi mentin parerea despre ei.

   Ștergere
  6. Mesajul este fals28 mai 2017, 19:24

   Oh da. Asa este. Ceva a fost in neregula. Multumesc. Sa vezi ce vor avea de curatat apoi dupa ce moare robul lor.

   Ștergere

Omul intelept ataca idei, nu persoane. Asta este si legal si biblic.
Comentariile ce contin atacuri la persoana, defaimari, calomnieri, discriminari, rasism si limbajul neadecvat risca sa fie sterse.